dataindsamlingsaftale

 

Skabelon til aftale om dataindsamling ved digital annoncering udarbejdet af Danske Medier og Kreativitet & kommunikation:

 

Hent som Pdf-formater:

Dataindsamlingsaftale (dansk pdf) samt Vejledning til dataindsamlingsaftale (dansk pdf)

Agreement on data collection (english pdf)

 

 

AFTALE OM DATAINDSAMLING

 

 

MELLEM

Firma:                                                                   herefter kaldet ”Mediet”
Adresse:
CVR:

 

OG

 

Firma:                                                                   herefter kaldet ”Ordregiver”
Adresse:
CVR:

 

 

1. BAGGRUND

Aftalen om dataindsamling mv. (herefter ”Aftalen”) har to formål:

 

  • At tilbyde Medier og Ordregivere ensartede rammer til at leve op til myndighedernes krav til brug af cookies og tilsvarende teknologier, som beskrevet i ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” af 9. december 2011 (herefter ”Bekendtgørelsen”). I det omfang, der er aftalt behandling af persondata, er denne behandling tillige reguleret af Aftalen.

 

  • At fastlægge rettigheder, begrænsninger og forpligtelser, der gælder i forbindelse med Ordregivers dataindsamling via Mediets digitale platforme ved kampagneafvikling på disse platforme både gennem direkte køb af annonceplads hos Mediet og ved brug af ad exchanges.

 

2. VILKÅR

 

2.1 Ordregiver får herved tilladelse til gennem Mediets platforme at lagre og tilgå data i slutbrugernes terminaludstyr ved hjælp af, men ikke begrænset til, anvendelse af cookies, med de formål at:

Sæt ”X” ud for, hvad aftalen omfatter:

a) ___ identificere og genkende terminaludstyr på tværs af besøg og medier.

b) ___ udføre cookie-mapping og synkronisere cookie-ID på tværs af websites og annonce-systemer.

c) ___ indsamle data over slutbrugeres adfærd.

d) ___ føre statistik over egen annonceafvikling.

e) ___ målrette annoncering på Mediets platforme.

f) ___ målrette annoncering på andre mediers platforme.

g) ___ anvende data på tværs af kampagner og annoncører, forudsat at der om fornødent er indhentet tilladelse fra annoncører.

 

Mediet kan frit differentiere de enkelte afkrydsningspunkter mellem forskellige Ordregivere.

 

2.2  Ordregiver må ikke anvende indsamlet data til målretning af annoncering særskilt mod brugere af Mediets udgivelser på andre medier. Dvs. at Ordregiver må ikke indkøbe annonceplads på f.eks. website A (ikke ejet af Mediet) målrettet mod brugere, der har besøgt website B (ejet af Mediet). Anvendelsen af data til profilering af brugere må med andre ord kun ske ved samtidig anvendelse af data fra flere forskellige, uafhængige medier – gældende for hver datatype og periode. For at profilere f.eks. rejseinteresserede brugere skal der altså for hver datatype og periode anvendes data indsamlet fra flere uafhængige medier.

 

2.3  Ordregiver skal oplyse hvilke typer af data, der indsamles om slutbrugeren via mediets platform.

 

2.4  Ordregiver må anvende tredjeparter til de formål, der er beskrevet i punkt 2.1, men tredjepart må alene indsamle og anvende data til brug for Ordregiver.

 

2.5  Ordregiver skal oplyse, hvilke tredjeparter i form af underleverandører, der måtte have adgang til data. Det er Ordregivers ansvar at holde Mediet ajour med evt. til- og afgang af sådanne tredjeparter inden for rimelig tid. Ved Aftalens indgåelse oplyses tredjeparter i særskilt tillæg til Aftalen.

 

2.6  Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation vedligeholder en bruttoliste over typiske tredjeparter med dataadgang i det danske digitale annoncemarked, som medlemmer af foreningerne kan vælge at henvise til. Listen vil ikke være opdelt på bureauer, tredjeparter og medier af konkurrencehensyn.

 

2.7  Ordregiver skal træffe de fornødne foranstaltninger mod, at de data, Ordregiver indsamler eller lader tredjepart indsamle, kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gældende lovgivning, herunder Bekendtgørelsen og den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

 

2.8  Ordregiver har ansvaret for, at de tredjeparter, som Ordregiver giver adgang til data, kun anvender data med de formål, der er anført i punkt 2.1 og begrænsninger, der er anført i afsnit 2.

 

2.9  Mediet er forpligtet til, i overensstemmelse med Bekendtgørelsens krav, at indhente slutbrugers samtykke og oplyse slutbruger om formål i henhold til punkt 2.1 samt oplyse, hvilke Ordregivere og deres tredjeparter, der har adgang til data.

 

2.10  Mediet er forpligtet til at forbyde tredjeparter, der ikke har indgået en skriftlig aftale herom, at indsamle data via mediets platforme.

 

 

3. OPSIGELSE OG AFTALENS VARIGHED

 

3.1  Aftalen kan opsiges med [____] måneders varsel af begge parter.

 

3.2  De cookies, der er placeret, og den dataindsamling, der er sket under aftalen, kan fortsat anvendes efter aftalens ophør, dog ikke til andre formål end de i Aftalen beskrevne.

 

3.3  Efter aftalens udløb må Ordregiver ikke efterfølgende på nogen måde eller via nogen part indsamle data på slutbrugeres udstyr gennem Mediets digitale platforme.

 

 

4. MISLIGHOLDELSE

 

4.1  Hvis Mediet eller Ordregiver forsætligt eller ved grov uagtsomhed bryder de vilkår, der er fastsat i denne Aftale, finder dansk rets almindelige regler anvendelse.

 

4.2  Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, herunder tvister vedrørende kontraktens gyldighed, kan, hvis der er enighed om det, afgøres af et klageråd bestående af en jurist fra hhv. Kreativitet & Kommunikation og Danske Medier samt en i fællesskab af de to foreninger udpeget uvildig formand. Hvis der ikke er enighed, afgøres tvisten ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Voldgiftsdommeren udpeges af Kreativitet & Kommunikation og Danske Medier i fællesskab. Kan Kreativitet & Kommunikation og Danske Medier ikke blive enige om en voldgiftsdommer eller af andre årsager ikke udpege en sådan, udpeges denne af Voldgiftsinstituttet.

 

 

5. REVISIONSKLAUSUL

Denne standardaftale træder i kraft den 1. januar 2016. Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation er enige om, at Aftalen tages op til revision et halvt år efter ikrafttrædelsen for at se, om Aftalen fungerer efter hensigten. Når der foreligger en revideret standardaftale, har Mediet og Ordregiver mulighed for at opsige den allerede indgåede aftale med et forkortet opsigelsesvarsel på én måned.

 

Aftalen skal genforhandles ved ændringer af lovgrundlag. Dog kun på de områder, der direkte påvirkes af lovændringerne.

 

Aftalen forefindes i en officiel version på både dansk og engelsk. Ved uoverensstemmelser mellem de to versioner, skal den danske version have forrang.

 

 

UNDERSKRIFT

 

Dato: _______________

 

 

 

__________________________                   __________________________

[Navn], [Medie]                                                     [Navn], [Ordregiver]

 

TILLÆG TIL DATAINDSAMLINGSAFTALE
Mediets kontaktinfo til løbende opdatering af tredjeparter:

__________________________________________________________________________________

Følgende typer af data indsamles:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Tredjeparter, der har adgang til data via eller på vegne af Ordregiver:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________