Danske Medier om bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed

Høringssvar til Slots- og Kulturstyrelsen

24. oktober, 2016

Kulturstyrelsen

H.C. Andersens Boulevard 2

1553 København V

Att.: medi@slks.dk

 

Vedr. Høring over bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed

 

Danske Medier har med tak modtaget invitation til at besvare høring over bekendtgørelse om henholdsvis kommerciel og ikkekommerciel radiovirksomhed.

 

Danske Medier har med interesse fuldt og deltaget i arbejdet i Slots- og Kulturstyrelsen. Danske Medier har ved en række lejligheder kommenteret på spørgsmålet om opdelingen i to separate ordninger, spørgsmålet om delte frekvenser, om skønhedskonkurrence som primært kriterium mv. Nærværende høringssvar vil holde sig nært til det fremsendte udkast til bekendtgørelse og de få elementer som Danske Medier finder i særlig grad er vigtige at få justeret frem mod et udbud.

 

Indledningsvist skal det derfor slås fast, at Danske Medier helt overordnet finder de centrale elementer i bekendtgørelsen anvendelige og at langt de fleste overvejelser og formuleringer bakkes op af Danske Medier. Bl.a. tiltagene mod markedskoncentration og den øgede adgang til overdragelse af sendetilladelser.

 

Danske Medier lægger specielt mærke til Kapitel 3, § 9, stk. 3, hvori det præciseres at det ikke er tilladt at opdele sendefladen inden for sendetilladelsens sendenet. Danske Medier bakker op om at det umiddelbart skal være samme program der broadcastes i hele området, men finder at det er en unødig stramning og en markant ændring af den måde hvorpå lokalradio i dag produceres og sendes til lytterne. Lokalradio er 100% finansieret af reklamer. Reklamer skal for at være interessante for lytterne være relevante og det forhold mellem radiostation og lytter skabes ved nærhed. Danske Medier opfordre til at §9, stk. 3 lempes således, at man kan opdele reklameblokkene, men fastholde princippet om det som udgangspunkt er samme program i hele sendetilladelsesområdet. Derudover foreslår Danske Medier, at det efter ansøgning til Radio- og TV-nævnet, skal være muligt at opsplitte indholdet, hvis dette er rimeligt begrundet. De lange sendetilladelser gør det nødvendigt at kunne justere indhold og områder ligesom introduktionen af DAB-Blok 3, hvor de lokale- og regionale stationer er tvunget til at investere i ny teknologi kan medføre at der skal justeres på stationer og formater.

 

Det andet helt væsentlige punkt for Danske Medier vedrører §21, stk. 3. Danske Medier er stor tilhænger af skønhedskonkurrencer som primær tildelingsmodel. Herigennem sikres at radiostationer med relevant erfaring, radiostationer med lokalforankring og radiostationer med en sund økonomi, kan drive lokalradio til glæde for lytterne i de næste 10 år. Det bør tilstræbes og det er muligt at sikre at lodtrækning som det nævnes i § 21, stk. 3 kun benyttes som absolut sidste mulighed. Danske Medier foreslår, at man indsætter endnu et kriterium efter økonomisk vurdering og efter evaluering af erfaring. Dette sidste kriterium skal sikre, at såfremt to eller flere ansøgere står lige på point og såfremt der er tilstrækkeligt med sendenet i området til at tildele flere stationer en tilladelse så skal den radiostation, der i dag driver et eksisterende sendenet have forrang baseret på almindelig samfundsøkonomisk fornuft. Det er dyrt at opbygge sendenet, det tager tid at opbygge sendenet og det giver ingen mening at eksisterende radiostation A skal opbygge et nyt sendenet på sendeposition B, mens en ny tilladelseshaver skal pille Radiostation A’s sendenet ned og bygge et nyt op samme sted. Dette vil også imødekomme lytterne bedst muligt, idet det kan være svært at forklare hvorfor en lytters eksisterende station flytter væk fra eksisterende frekvenser. I dette tilfælde er der en væsentligt risiko for at lytteren helt forsvinder og flytter sit forbrug til andre typer af audio eller andre medier, hvilket ikke kan være den mediepolitiske hensigt med at udbyde og udvide det nuværende radiomarked.

 

Danske Medier har fået foretaget en juridisk vurdering af spørgsmålet om hvorvidt lokalerfaring kan tælle i evalueringerne og hvilken rolle lodtrækning bør have i offentlige udbud. Professor Michael Steinicke skriver bl.a. således:

 

Inden for området for offentlige indkøbskontrakter, hvor der er en meget intens regulering af procedurerne, har det været diskuteret, i hvilket omfang der bør være mulighed for at anvende lodtrækning. Det tillades, men kun i særlige tilfælde. Den primære situation, hvor lodtrækning har været anvendt i praksis er hvor der er et stort antal virksomheder der melder deres interesse. Logikken har her været, at det kan være en uforholdsmæssig stor opgave for ordregiveren at skulle gennemgå eksempelvis 60 ansøgninger om deltagelse i et udbud. Det er ikke umiddelbart mit indtryk, at der er så store antal ansøgere i forbindelse med udbuddene af lokalradiofrekvenser. Dermed synes lodtrækning at være at fjerne sig fra den saglige vurdering som synes at være mulig når der ikke er et stort antal ansøgere til hver frekvens. I forhold til de generelle forventninger om saglighed, objektivitet, ikke-diskrimination mv. som generelt opstilles i forbindelse med udbudskonkurrencer, er det min klare holdning, at lodtrækning falder ved siden af: det er en arbitrær tilgang til at afgøre en konkurrence, hvor der bør lægges vægt på hvilke enheder der kvalitativt og økonomisk synes bedst til at løse den pågældende opgave. Lodtrækning bør efter min overbevisning derfor udelukkende spille en rolle i helt særlige situationer.

 

Endelig ønsker Danske medier at henlede opmærksomheden på § 18, stk. 1. Danske Medier finder det ikke nødvendigt at henvise til internationale standardiseringsinstitutter i forbindelse med mindre lokale udbud. Danske Medier foreslår at ”garantien skal være udstedt af et pengeinstitut eller forsikringsselskab godkendt af Finanstilsynet i Danmark eller tilsvarende tilsyn i et andet EU/EØS land.

 

Danske Medier står naturligvis til rådighed, såfremt en uddybning af disse synspunkter ønskes. Henvendelse herom kan rettes til direktør, cand.merc. Marianne Bugge Zederkof på tlf. 33 97 40 00 eller e-mail mbz@danskemedier.dk

 

Med venlig hilsen
Danske Medier

Marianne Bugge Zederkof

Direktør

Læs hele nyhedsbrevet online