Danske Medier om cookie-bekendtgørelsen

Høringssvar til Erhvervsstyrelsen

10. oktober, 2016

Erhvervsstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Danske Mediers høringssvar til udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (cookie-bekendtgørelsen).

 

Danske Medier har med tak modtaget Erhvervsstyrelsens opfordring til at komme med udtalelser til udkast til bekendtgørelse om krav om information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (cookie-bekendtgørelsen).

 

Indledningsvis skal det bemærkes, at Danske Medier deler de øvrige erhvervsorganisationers opfattelse af, at de gældende cookie-regler er for byrdefulde for virksomhederne. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at de gældende cookie-regler indebærer en overdreven grad af informationsforpligtelse og uforholdsmæssigt store krav til indhentelse af samtykke.

 

Danske Medier finder endvidere, at de nuværende regler går videre, end hvad der er nødvendigt for at sikre beskyttelse af brugernes privatsfære, samt at reglerne ikke bidrager til brugernes forståelse af brugen af cookies eller lignende funktioner.

 

Det konkrete ændringsforslag

Danske Medier bakker derfor helt grundlæggende op om det fremsatte udkast til en revideret cookie-bekendtgørelse, og foreningen finder det positivt, at det fremsatte udkast (delvist) imødekommer den fremsatte kritik vedrørende overdreven krav til informationsforpligtelse og indhentelse af samtykke.

 

Den foreslåede undtagelsesbestemmelse, hvorefter kravet om information og samtykke ikke fremadrettet vil gælde: ”hvis lagringen af eller adgangen til oplysninger alene sker med det formål at få information om kvaliteten eller effektiviteten af en leveret informationssamfundstjeneste eller informations- og indholdstjeneste, og når det har meget lidt eller slet ingen betydning for slutbrugerens privatsfære” vil, efter foreningens opfattelse, udgøre en positiv undtagelsesbestemmelse.

 

Danske Medier er af den opfattelse, at hvor brugen af cookies eller lignende funktioner ikke udgør en risiko for slutbrugerens privatsfære, forekommer det helt naturligt og mest hensigtsmæssigt, at disse tilfælde er undtaget fra kravene om information og samtykke.

 

Danske Medier ser desuden frem til, at der i forlængelse af bekendtgørelsesændringerne og efter dialog med branchen og de berørte organisationer bliver udsendt en opdateret vejledning til cookie-bekendtgørelsen. Danske Medier stiller sig meget gerne til rådighed i forbindelse hermed og ser i bekræftende fald frem til at bidrage til arbejdet.

 

Foreningen står naturligvis til rådighed, såfremt ovenstående bemærkninger ønskes uddybet. Henvendelser herom kan rettes til undertegnede på e-mail rrb@danskemedier.dk eller telefon 2536 0144.

 

Med venlig hilsen
Danske Medier

Rasmus Roed Borg
Konsulent, cand.jur.

 

 

 

Læs hele nyhedsbrevet online