Danske Medier om opbygning af en europæisk dataøkonomi

Høringssvar til Erhvervsministeriet

26. januar, 2017

Erhvervsministeriet

Slotholmsgade 10-12

1216 København K

 

Høringssvar vedr. Kommissionens meddelelse om opbygning af en europæisk dataøkonomi.
Danske Medier har med tak modtaget Erhvervsministeriets opfordring til at komme med udtalelser til Kommissionens meddelelse om opbygning af en europæisk dataøkonomi.

 

Indledningsvis skal det bemærkes, at Danske Medier helt grundlæggende er enig i, at samfundet, herunder borgere såvel som virksomheder, kan nyde godt af en stærk og fælles dataøkonomi. Foreningen bakker derfor også op om Kommissionens initiativ, der går ud på at skabe fælles politiske rammer for brugen af data til videnskabelige, samfundsmæssige og industrielle formål.

 

Danske Medier ønsker dog at fremkomme med enkelte bemærkninger til den fremsatte meddelelse.

 

1. Frit flow af data

Danske Medier er enig i Kommissionens betragtning om, at data som udgangspunkt bør flyde frit mellem landene i den Europæiske Union. Den fri udveksling af information er nødvendig for at skabe innovation og udvikling, og foreningen finder det uhensigtsmæssigt at der bliver opstillet unødvendige begrænsninger herfor. Foreningen bakker derfor op om Kommissionens anbefaling, hvorefter medlemslandene kun rent undtagelsesvis må indføre restriktioner i forhold til opbevaring af data i særlige geografiske områder eller jurisdiktioner. Danske Medier anbefaler, at man i stedet for geografiske begrænsninger, skaber sikkerhed gennem regler for anvendelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som påkrævet efter Databeskyttelsesforordningen[1].

 

Foreningen anerkender dog, at der i særlige tilfælde kan være behov for opbevaring af data inden for et lands grænser, f.eks. hvor oplysningerne vedrører landets nationale sikkerhed eller på anden måde er særligt beskyttelsesværdige. I helt særlige tilfælde bør hensynet til nationens sikkerhed kunne retfærdiggøre, at der rent undtagelsesvis, kan opstilles geografiske restriktioner for opbevaring af data.

 

2. Adgang til og overførsel af data

 

Danske Medier er enig i Kommissionens betragtning, hvorefter rig adgang til data og nem adgang til at overføre data, er en af forudsætningerne for en stærk og fælles dataøkonomi. Rig adgang til data er ligeledes afgørende i forhold til at skabe innovation og udvikling, og foreningen finder, at samtlige aktører på markedet, som udgangspunkt, bør have adgang til store og alsidige mængder af data.

 

Foreningen finder det imidlertid nødvendigt at præcisere, at adgangen til data og adgangen til at overføre data normalt ikke må veje tungere end hensynet til virksomhedens erhvervshemmeligheder og investeringer. En stor andel af moderne virksomheder investerer i data, der genereres på baggrund af analyser af forbrugsmønstre og brug af services. Disse data er i stort omfang en forudsætning for, at virksomhederne kan skabe og videreudvikle innovative og konkurrencedygtige produkter og betragtes derfor også som erhvervshemmeligheder og vigtige aktiver. Det vil være et urimeligt indgreb i virksomhedernes ret til at drive forretning, hvis de bliver pålagt at overføre redaktionelle eller kommercielle data til andre virksomheder, herunder særligt konkurrenter.

 

Danske Medier anbefaler derfor, at enhver fremtidig regulering af adgang til og overførsel af data, bør tage hensyn til virksomheders investering i produktudvikling, så de er i stand til at sikre et rimeligt afkast på deres investeringer. Det må være det klare udgangspunkt, at princippet om de frie markedskræfter finder anvendelse, og en evt. problematik i forhold hertil, må afgøres efter de europæiske konkurrenceretlige regler. Foreningen opfordrer således til at være påpasselig med at indføre ”tvangsoverførsel” af data, med mindre oplysningerne er af altoverskyggende samfundsmæssig interesse, til f.eks. at forebygge og afhjælpe sygdomme, krisesituationer eller lignende katastrofer. Der kan i den forbindelse henvises til princippet om ”tvangslicens” efter patentretten.

 

Foreningen anerkender, at der er en særlig interesse for så vidt angår klare samfundsmæssige, arkivmæssige og forskningsmæssige forhold, der kan begrunde særlige undtagelsesregler. Foreningen skal dog gøre opmærksom på vigtigheden af at der skelnes mellem tvungen adgang til data til kommercielle formål og andre, samfundsrelevante formål.

 
3. Portabilitet og interoperabilitet

 

I forhold til dataportabilitet, henvises til bemærkningerne i ovenstående fremstilling under afsnit 2. Foreningen kan grundlæggende tilslutte sig Kommissionens ønske om en nemmere adgang til data-portabilitet, men adgangen hertil må afvejes over for virksomhedernes investeringer i de pågældende data.
Danske Medier kan desuden tilslutte sig Kommissionens overvejelser, hvorefter interoperabilitet mellem digitale services, er til stor gavn for den digitale økonomi. Foreningen finder det dog ikke nødvendigt at indføre et ultimativt krav om interoperabilitet, og interoperabilitet må så vidt muligt tage udgangspunkt i efterspørgslen og udbuddet på markedet. Foreningen anbefaler derfor, at evt. problemer der vedrører adgangen til markedet, må afgøres efter de europæiske konkurrenceretlige regler.

 

Foreningen står naturligvis til rådighed, såfremt ovenstående bemærkninger ønskes uddybet. Henvendelser herom kan rettes til undertegnede på e-mail rrb@danskemedier.dk

Med venlig hilsen

Danske Medier

 

Rasmus Roed Borg

Konsulent, cand. jur.

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (EU) af 27.  april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (general forordning om databeskyttelse)

Læs hele nyhedsbrevet online