Danske Medier om udsættelse af revision af postlister

Høringssvar til Justitsministeren

26. oktober, 2016

Justitsministeriet

Lovafdelingen

Slotsholmsgade 10

1216 København K

 

Sendt elektronisk til jm@jm.dk og anw@jm.dk

 

Postlister – ændring af revisionsbestemmelse
Danske Medier har modtaget Justitsministeriets udkast til lovforslag om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen i høring.

 

Foreningen har med beklagelse konstateret, at formålet med udkastet er at udsætte den vedtagne revisionsfrist vedrørende lovens § 16 om postlister ét år til folketingsåret 2017- 2018.  Foreningen kan samtidig konstatere, at begrundelserne for denne udsættelse savner den fornødne substans og ikke tilvejebringer nye oplysninger, der med rimelighed kan retfærdiggøre endnu en udskydelse af den længe efterspurgte pligt til at etablere åbne postlister.

 

Evaluering af postlisteforsøget

 

Foreningen har noteret, at den primære begrundelse for udsættelsen er, at den nuværende revisionsfrist, hvorved justitsministeren skal fremsætte et lovforslag om revision af postliste bestemmelsen i indeværende folketingsår, ikke giver tilstrækkelig tid til at gennemføre evalueringen af det postlisteforsøg, som blev implementeret 1. januar 2015.

 

Begrundelsen er tankevækkende af flere grunde.

 

Revisionsfristen følger af offentlighedslovens § 44, der blev vedtaget 12. juni 2013, og tidshorisonten kan af samme grund ikke komme bag på ministeriet. Revisionsfristen var indsat i det lovforslag, som blev fremsat af justitsministeren 7. februar 2013.

 

Foreningen finder det endvidere bemærkelsesværdigt, at Justitsministeriet tilsyneladende nu vurderer, at evalueringen af postlisteforsøget vil være så tidskrævende, at ministeriet ikke kan overholde lovens revisionsfrist.  Der er trods alt tale om en ganske begrænset forsøgsordning, der alene omfatter fire forvaltningsmyndigheder, hvoraf i hvert fald en af disse (Søfartsstyrelsen) ydermere må formodes at være genstand for en forholdsvis ”beskeden” offentlig interesse. Omfanget af erfaringsmateriale, der skal indhentes og gennemgås, må alt andet lige antages at være overkommeligt.

 

Dertil kommer, at der allerede i dag eksisterer et meget stort og veldokumenteret erfaringsmateriale, som ministeriet med fordel kan trække på i forbindelse med udarbejdelsen af evalueringen, herunder vurderingen af, i hvilket omfang postlisteordningen skal gøres permanent.

 

Et erfaringsmateriale, der i øvrigt viser, at et stort antal forvaltningsmyndigheder har endda meget positive erfaringer med at føre åbne postlister. Der henvises i den forbindelse bl.a. til publikationen ”Åbne postlister på Internettet – erfaringer og praktiske anvisninger”, der blev udgivet i 1999 af Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen og Forskningsministeriet. Erfaringerne fra forsøget med at etablere og håndtere åbne postlister på internettet var meget positive og viste bl.a., at der blev brugt marginalt flere ressourcer, når selve etableringen var på plads, og at antallet af aktindsigtssager ikke var steget voldsomt.

 

At åbne postlister ikke ses at volde de store administrative eller ressourcemæssige vanskeligheder kan endvidere udledes af, at en række danske kommuner har åbne postlister i dag, ligesom både Sverige og Norge i en årrække har haft meget velfungerende postlisteordninger. Foreningen skal i den anledning opfordre ministeriet til at se nærmere på den norske postlisteordning www.oep.no, der samler alle postlister fra over 100 statslige myndigheder i en database, hvor der kan søges på tværs af forvaltningsgrene, og som gør det let for borgerne at finde hen til de områder, de er interesseret i at få indsigt i. Ordningens udbredelse og succes bevidner i øvrigt bedre end ord, at der ikke nødvendigvis er noget at frygte ved at give offentligheden adgang til at gennemse myndighedernes postlister.

 

Justitsministeriets problematisering af evalueringens tidsmæssige horisont er ikke konsistent med de ovenfor anførte kendsgerninger og efterlader desværre – i mangel af en veldokumenteret og rimelig begrundelse – i stedet et indtryk af en bevidst forhaling af processen fra ministeriets side.

 

Postlisteforsøget skal evalueres selvstændigt

 

Justitsministeriet har som begrundelse for at udskyde revisionsfristen endvidere anført, at evalueringen af postlisteforsøget med fordel kan indgå som et element i den generelle evaluering af offentlighedsloven, der igangsættes 1. januar 2017.

 

Der er dog ikke tale om en såkaldt generel evaluering af hele offentlighedsloven, men alene en evaluering af offentlighedslovens ministerbetjeningsregel og folketingspolitikerreglen, således som fastsat i det supplement til den politiske aftale af 3. oktober 2012 (og ikke 2016 som anført i høringsmaterialet). Den i aftalen vedtagne evaluering er endvidere særegen, idet den inddrager Folketingets Ombudsmand samt andre aktører i evalueringsprocessen.

 

Det forekommer derfor allerede af denne grund ikke oplagt at slå disse to særskilte evalueringer sammen, da rammerne for dem ikke er ens. Havde man anset dette som en mulighed, kan det undre, at det ikke afspejles i lovteksten og/eller bemærkningerne ved den efterfølgende vedtagelse af loven 12. juni 2013.

 

Ved at foreslå en udsættelse af evalueringen ser ministeriet i øvrigt bort fra intentionen med at indsætte en udtrykkelig revisionsfrist for postlisteordningen – nemlig at der hurtigt og senest i denne folketingssamling skulle foreligge en endelig vurdering af forsøget og en stillingtagen til den fremtidige postlisteordning.

 

Følges ministeriets indstilling om at slå de to forskellige evalueringer sammen, er det vigtigt at holde for øje, at dette indebærer en stor risiko for, at processen forsinkes yderligere – ikke blot i forhold til afklaringen af postlisteordningen – men også i de igangværende bestræbelser for at genskabe den åbenhed om offentlige myndigheders forvaltningsvirksomhed og den politiske beslutningsproces, som offentlighedsloven bør være garant for, og som der i dag er et politisk flertal for. En yderligere forsinkelse af evalueringen af ministerbetjeningsreglen m.v. vil fx næppe være gunstig for den genforhandling af offentlighedsloven, som tre af forligspartierne bag offentlighedsloven, Det Konservative Folkeparti, SF og Radikal Venstre, har krævet skal ske inden Grundlovsdag 2017, hvis de ikke skal opsige forliget.

 

Danske Medier skal stærkt opfordre Justitsministeriet til at skrinlægge forslaget om at udskyde revisionen af offentlighedslovens § 16 til folketingsåret 2017-2018.

 

Danske Medier står naturligvis til rådighed, såfremt en uddybning af disse synspunkter ønskes. Henvendelse herom kan rettes til undertegnede på tlf. 3397 4000 eller e-mail cm@danskemedier.dk.

 

Med venlig hilsen

Danske Medier

 

Christina Mary Moshøj

Seniorkonsulent, cand. jur.

 

Læs hele nyhedsbrevet online