Danske Medier om ændring af straffeloven (respekt for offentligt ansatte)

Høringssvar til Justitsministeriet

7. oktober, 2016

Justitsministeriet

Strafferetskontoret

Slotsholmsgade 10

1216 København K

 

 

 

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af straffe­loven m.fl. (Øget respekt for personer i offentlig tjeneste m.v.)

 
Danske Medier har med tak modtaget Justitsministeriets opfordring til at fremkomme med bemærkninger til ovennævnte høring.

 

Lovudkastets § 1 indeholder en række ændringer af straffelovens 14. kapitel om forbrydelser mod den offentlige myndighed m.v. Danske Medier har ingen bemærkninger til det strafbare gerningsindhold i de foreslåede bestemmelser; foreningen anerkender, at der i lovudkastet i vidt omfang er taget behørigt hensyn både til muligheden for offentlig debat i medierne og for mediernes muligheder for at bringe oplysninger om sager vedrørende overtrædelse af de omhandlede straffelovsbestemmelser.

 

Danske Medier har ingen bemærkninger til lovudkastets §§ 2-7.

 

Såfremt disse bemærkninger giver anledning til spørgsmål, står foreningen naturligvis til rådighed. Henvendelser herom kan rettes til undertegnede på telefon 3397 4000 eller email hrd@danskemedier.dk.

 

 

Med venlig hilsen

Danske Medier

 

Holger Rosendal

Chefjurist

 

Læs hele nyhedsbrevet online