Reviderede retningslinjer om håndtering af forsendelser i forhold til ”nej tak” ordningerne træder i kraft 1. januar 2017.

Retningslinjer gældende fra 1. januar 2017

14. december, 2016 | Orientering

 

Orientering fra Danske Medier:Reviderede retningslinjer om håndtering af forsendelser i forhold til ”nej tak” ordningerne træder i kraft 1. januar 2017.

 

Retningslinjerne har relevans for alle aktører på markedet, og det forventes at alle følger reglerne.

 

Baggrund

 

Retningslinjerne om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn blev sidst revideret i 2013, og i slutningen af 2015 indkaldte Forbrugerombudsmanden derfor de organisationer og myndigheder, som har deltaget ved tidligere forhandlinger af retningslinjerne, til en række møder med henblik på at evaluere ”nej tak” ordningerne og drøfte en evt. revision af reglerne.

 

På møderne blev et forslag om at nytænke de eksisterende ”nej tak” ordninger med en supplerende tilvalgsordning fremført og drøftet. Tilvalgsordningen skulle give brugerne mulighed for at vælge særskilte reklamer ud fra en samlet fælles database, og såvel annoncører som distributører skulle have mulighed for at trække oplysningerne fra databasen. Forslaget opnåede imidlertid ikke den fornødne tilslutning blandt forhandlingsparterne, og de nuværende retningslinjer føres derfor videre dog med enkelte ændringer samt sproglige rettelser.

 

Ændringer

 

Tydeliggørelse af, hvad de enkelte tilvalgsordningerne indebærer

 

Den nuværende ordlyd i ordningen ”Reklamer og gratisaviser – nej tak” ændres efter ønske fra Danske Medier til ”Reklamer og ugeaviser – nej tak” med henblik på at skabe større klarhed om, hvad forbrugerne fravælger.

 

Det er foreningens erfaring, at ganske mange forbrugere forveksler ordet ”gratisaviser” med tilbudsaviser fra dagligvarebutikker, og derfor vælger at blive tilmeldt denne udvidet ”nej tak” ordning ud fra et ønske om at undgå disse reklamesager. Dette afspejles i de efterfølgende opkald fra husstande, der ikke kan forstå, at de ikke længere modtager områdets ugeaviser.

 

Dette er selvsagt uhensigtsmæssigt for såvel forbrugerne som udgiverne af ugeaviserne, og med ændringen tydeliggøres det fremover, at man ved tilmeldingen til den udvidet ”nej tak” ordning fravælger områdets ugeaviser.

 

Det bemærkes, at der ikke er tiltænkt en ændring i afgrænsningen af forsendelser, der kan udsendes i forhold til de to ”nej tak” ordninger. Det vil således fortsat være definitionerne i retningslinjerne, der er afgørende for, hvilken ”nej tak” kategori, en forsendelse hører under. Vurderingen af, hvorvidt et indstik skal anses som en del af en avis’/et skrifts hovedprodukt eller en separat forsendelse, er således heller ikke ændret.

 

Klistermærker vil fremadrettet være uden udløbsdato

 

Klistermærkerne til postkassen vil fremadrettet være uden udløbsdato. Dette betyder, at der ikke længere vil blive sendt breve ud hvert andet år med nyt klistermærke samt oplysning om, at modtageren fortsætter på den nuværende valgte ordning, medmindre den pågældende aktivt afmelder adressen fra ordningen eller skifter til den alternative ”nej tak” ordning.

 

Tilmelding til en ”nej tak” ordning ophører som hidtil, hvis

Der ikke er opsat det korrekte klistermærke eller klistermærket ikke er opsat korrekt
Den tilmeldte fraflytter adressen, eller
En i husstanden aktivt afmelder adressen
Ikrafttræden og fremtidig evaluering

 

De reviderede retningslinjer træder i kraft den 1. januar 2017. Retningslinjerne kan tages op til evaluering efter behov dog senest 1. halvår 2019.

 

Såfremt ovenstående eller indholdet i retningslinjerne giver anledning til spørgsmål, kan foreningens medlemmer kontakte seniorkonsulent, cand. jur. Christina Mary Moshøj på tlf. 33 97 40 00 eller e-mail cm@danskemedier.dk.

 

Læs retningslinjerne:

 

 

Læs hele nyhedsbrevet online