Orientering fra Danske Medier: Beskatning af journalister i forbindelse med retssager

Bindende svar fra SKAT

9. september, 2015 | Orientering

SKAT har i august 2015 i et såkaldt bindende svar på spørgsmål om en journalists skattepligt bekræftet, at det ikke har medført lønbeskatning, at DR har dækket udgifterne til erstatning, godtgørelse og sagsomkostninger, som en journalist blev dømt til at betale i forbindelse med en injuriesag, samt omkostningerne til DR-journalistens egen advokat.

 

Baggrunden for afgørelsen er, at Østre Landsret i maj 2014 dømte fire DR-journalister for ærekrænkelser i forbindelse med en Kontant-udsendelse om boligadministration. I den forbindelse blev journalisterne idømt dagbøder, tortgodtgørelse, sagsomkostninger m.v.

 

På spørgsmål fra boligadministratorernes advokat, som hyppigt fører retssager mod medierne, fastslog SKAT derefter i juni 2014, at en journalist er skattepligtig af beløb, som mediet betaler for medarbejderen i forbindelse med en retssag, uanset om der er tale om en bøde, erstatning, godtgørelse, sagsomkostninger eller omkostninger til egen advokat.

 

På vegne af en af de dømte medarbejdere stillede DR herefter en række nye spørgsmål til SKAT i oktober 2014, og DR, Danske Medier og TV 2|Danmark redegjorde i den forbindelse nærmere for forholdene i branchen og pegede på problemerne ved det første bindende svar. SKATs nye svar konstaterer, at det første fastslog en generel skattepligt på et grundlag, som var for bredt og unuanceret:

 

Udgangspunktet er ifølge SKAT, at hvis mediet afholder udgifter til erstatning m.v., som en journalist er dømt til at betale forurettede som følge af en strafbar ærekrænkelse, kan mediet kræve udgifterne tilbagebetalt af journalisten. Denne ”regresadgang” medfører, at journalisten bliver skattepligtig af de afholdte udgifter, hvis mediet ikke kræver tilbagebetaling, da beløbet så betragtes som lønindkomst for journalisten.

 

SKAT anerkender dog, at der inden for mediebranchen eksisterer en fast praksis i form af en branchekutyme, hvorefter mediet undlader at rejse regreskrav over for journalisten vedrørende afholdte udgifter til erstatning, godtgørelse, tilkendte sagsomkostninger og advokatomkostninger.

 

På denne baggrund bekræfter SKAT, at den eksisterende branchekutyme, hvor mediet ikke har en reel regresadgang over for journalisten, medfører, at journalisten ikke er skattepligtig.

 

I sager hvor mediet betaler bøder, som journalisten er blevet idømt, er praksis imidlertid fortsat, at journalisten skal lønbeskattes heraf. Dette indebærer også, at journalisten skal lønbeskattes af advokatomkostninger relateret til bødesagen, som mediet har betalt.

 

Det kan herefter konkluderes, at redaktører og redaktionelle medarbejdere, som dømmes i sager om medieansvar, ikke skal beskattes, når mediet afholder udgifterne, herunder til erstatning, godtgørelse, tilkendte sagsomkostninger og egne advokatomkostninger. Hvis medarbejderen idømmes en bøde, og mediet betaler denne, skal der dog ske lønbeskatning. Det samme gælder for de advokatomkostninger, der relaterer sig til bødesagen.

 

Henvendelser vedrørende denne orientering kan rettes til chefjurist Holger Rosendal på telefon 3397 4000 eller e-mail hrd@danskemedier.dk.

Læs hele nyhedsbrevet online