Orientering fra Danske Medier: Nye regler for dealsites

Forbrugerombudsmanden udsender notat om dealsites

1. april, 2016 | Orientering

Forbrugerombudsmanden er efter en længere høringsproces samt konsultation af relevante myndigheder klar med et endeligt notat om, hvilke regler der gælder ved salg af deals på internettet. Nedenfor følger en kort beskrivelse af forløbet samt problemstillingerne i notatet, der ventes offentliggjort på forbrugerombudsmandens hjemmeside snarest. Notatet kan dog allerede nu tilgås på foreningens website.

 

Baggrund

 

En række forbrugerklagere gav i september 2014 forbrugerombudsmanden anledning til at se nærmere på forretningskonceptet dealsites, og klagerne resulterede i notatet ”salg af deals på internettet – hvem er ansvarlig. ” Notatet blev sendt i høring 23. september 2014 til en række høringsparter, herunder Danske Medier.

 

I notatet behandler forbrugerombudsmanden en række væsentlige problemstillinger om bl.a. oplysningspligt, indløsningsperioder samt spørgsmålet om, hvem der har ansvaret for aftalens opfyldelse – dealsitet eller udbyderen af den enkelte vare eller tjenesteydelse.

 

Det er en fordel for såvel de erhvervsdrivende som forbrugerne, at der er klarhed over hvilke regler, der gælder ved salg og køb af varer og tjenesteydelser på dealsites, men Danske Medier fandt, at notatet på nogle punkter var ganske vidtgående og bebyrdende for de medier, der driver dealsites.

 

Danske Medier fandt bl.a., at det var uhensigtsmæssigt, at det forhold, at et dealsite tager imod reklamationer fra forbrugeren og videreformidler dette til udbyderen, i sig selv kan føre til, at dealsitet regnes som sælgeren og derved som ansvarlig for aftalens opfyldelse. Et så firkantet synspunkt ville i praksis betyde, at et dealsites kundeservice fremover skulle være meget varsom i deres kontakt med forbrugeren for at undgå at blive anset som ansvarlig for aftalens opfyldelse.

 

Foreningen anfægtede endvidere Forbrugerombudsmandens synspunkt om, at et dealsites afregningsmetode skulle være udslagsgivende for, hvorvidt betalingslovens omfattende regler om kontant indløsning skal finde anvendelse eller ej.

 

Resultat af høringsprocessen

 

Den 23. februar 2016 fremsendte Forbrugerombudsmanden det endelige notat om dealsites til høringsparterne. Af følgeskrivelsen fremgår, at Forbrugerombudsmanden på baggrund af de modtagne høringssvar har foretaget enkelte ændringer – herunder som følge af synspunkter fra Danske Medier.

 

Forbrugerombudsmanden har således anført, at alene det forhold, at et dealsite videreformidler en klage fra forbrugeren til leverandøren, ikke automatisk vil kunne medføre, at dealsitet bliver ansvarlig for aftalens opfyldelse. Det afgørende vil derimod være, hvilke oplysninger forbrugeren måtte have fået fra dealsitet i de tilfælde, hvor forbrugeren har klaget direkte til dealsitet.

 

Forbrugerombudsmanden har endvidere modificeret afsnittet om værdibeviser og betalingstjenesteloven. Anvender et dealsite en afregningsmetode, hvor indløsningen af værdibeviset er knyttet sammen med afregningen over for udbyderen, behøver dealsitet således ikke længere være bekymret for, at denne afregningsmetode vil medføre en forlænget gyldighedsperiode samt ret til kontant indløsning.

 

 

Der henvises til Forbrugerombudsmandens notat, følgeskrivelse samt Danske Mediers høringssvar af 22. oktober 2014.

 

 

 

 

Læs hele nyhedsbrevet online