Anmeldelse af redaktionelle informationsdatabaser til Datatilsynet

Orientering fra Danske Medier

19. februar, 2015 | Orientering

Redaktionelle informationsdatabaser skal anmeldes til Datatilsynet for at blive omfattet af lov om massemediers informationsdatabaser og dermed undtaget persondatalovens strenge regler for behandling af personoplysninger.

 

Uanmeldte redaktionelle informationsdatabaser kan risikere at blive omfattet af persondataloven og dermed blive mødt med krav fra registrerede personer om indsigt, berigtigelse eller sletning af oplysningerne.

 

Redaktionelle databaser er i lov om massemediers informationsdatabaser defineret som ”informationsdatabaser eller klart adskilte dele heraf, der alene drives som led i journalistisk eller redaktionelt arbejde med henblik på offentliggørelse i et massemedie”. Definitionen omfatter således både en redaktions centrale database og enkelte journalisters egne databaser, men fælles er, at sådanne databaser skal anmeldes til Datatilsynet for at blive omfattet af loven. Databaserne må ikke være tilgængelige for andre end massemediernes journalister og redaktionsmedarbejdere og må udelukkende bruges til journalistisk eller redaktionelt arbejde.

 

Danske Medier ønsker at gentage opfordringen til medlemmerne om at sikre, at deres redaktionelle databaser er anmeldt til Datatilsynet. En oversigt over anmeldte redaktionelle databaser samt Datatilsynets blanket til anmeldelse kan findes her:

 

Ved anmeldelse er det muligt at omfatte alle nuværende databaser eller samtlige databaser, massemediet/massemedierne til enhver tid måtte have.

 

Henvendelser vedrørende denne orientering kan rettes til studentermedhjælper Marie Amstrup eller chefjurist Holger Rosendal på telefon 3397 4000 eller email mam@danskemedier.dk / hrd@danskemedier.dk

 

Læs hele nyhedsbrevet online