Phone_DM_Artikel
 

Høring over lovforslag om ændring af arkivloven

Danske Medier finder det positivt, at Kulturministeriet med det fremsendte lovudkast om ændring af arkivloven etablerer en lovhjemlet ret for borgerne til at se og benytte oplysninger om dem selv, som opbevares hos Rigsarkivet samt de øvrige offentlige arkiver, som er omfattet af arkivloven. Lovændringen er i tråd med reglerne om ret til egenacces i anden lovgivning, herunder offentlighedsloven, retsplejeloven og databeskyttelsesloven, og foreningen bifalder den foreslåede harmonisering, der ydermere sikrer, at en borger har samme adgang til indsigt i egne oplysninger hos offentlige myndigheder uafhængig af, hvorvidt oplysningerne findes i papirarkivalier eller i digitale arkivalier.

Danske Medier har med tilfredshed bemærket, at retten til indsigt i egne oplysninger også skal gælde for visse typer af private arkivalier, der indeholder oplysninger fra private institutioner og organisationer, som har udført opgaver på forsorgsområdet. Danske Medier finder, at det er afgørende, at der er indsigt i de opgaver, som selvejende institutioner m.v. udfører som en del af den offentlige forvaltning, og at vigtigheden af at sikre transparens og åbenhed naturligvis bør gælde den enkeltes indsigt i de oplysninger, som disse institutioner m.m. har behandlet om den pågældende borger.

Danske Medier har endvidere noteret, at adgangen til indsigt i egne oplysninger i en offentlig myndigheds papirarkivalier forudsætter, at borgeren kan oplyse fra hvilken kommune og i hvilket arkiv de ønskede oplysninger befinder sig. Da det kræver en vis viden om arkivernes opdeling i statslige og kommunale arkivalier, samt det forhold at myndighederne gennem tid kan ændre sig/slås sammen med andre osv., foreslår Danske Medier, at vejledningspligten indskærpes over for de offentlige myndigheder for at sikre, at retten til egenacces bliver en realitet i praksis.

Danske Medier finder det afslutningsvis vigtigt, at ministeriet følger op på den faktiske implementering af forslaget, og går i den forbindelse ud fra, at Rigsarkivarens årlige rapport om tilgængelighedspraksis, der afleveres til Tilgængelighedsudvalget, på vanlig vis vil sørge for, at praksis, omfang samt sagsbehandlingstiden for anmodningerne om egenacces dokumenteres udførligt.

Mest læste

Læs også

Danske Mediers cookie-vejledning

På grundlag af drøftelser med bl.a. Datatilsynet og IAB Europe er Danske Medier kommet frem til en udformning af et cookiesamtykke, der både er godkendt af IAB Europe i henhold til TCF v2, og som Datatilsynet ikke har afvist.

Bording Priserne 2020: Her er de nominerede

”Vi er i juryen blevet imponeret af et endog meget stort kandidatfelt. Der er kommet mere end 40 flotte indstillinger fra både debutanter og gengangere. Det er livsbekræftende for branchen og vidner om den progressive udvikling, der er i fuld gang,” siger Karsten Kolding og fortsætter:

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbreve

Modtag Aktuelt fra Danske Medier.

Danske Mediers nyhedsbreve giver dig aktuelt indhold fra og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder om events, gå-hjem-møder og kurser. Nyhedsbrevet Danske Medier kan herudover indeholde annoncer fra interessenter i mediebranchen. 

Danske Medier udkommer med følgende nyhedsbreve: 

  • Nyhedsbrevet Danske Medier udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevet Digitalt udkommer hver fredag i lige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevene Radio, Ugeaviser og Research, udkommer flere gange årligt, når der er relevant og aktuelt indhold.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev(e)