Phone_DM_Artikel
 

Høring over lovforslag om ændring af arkivloven

Danske Medier finder det positivt, at Kulturministeriet med det fremsendte lovudkast om ændring af arkivloven etablerer en lovhjemlet ret for borgerne til at se og benytte oplysninger om dem selv, som opbevares hos Rigsarkivet samt de øvrige offentlige arkiver, som er omfattet af arkivloven. Lovændringen er i tråd med reglerne om ret til egenacces i anden lovgivning, herunder offentlighedsloven, retsplejeloven og databeskyttelsesloven, og foreningen bifalder den foreslåede harmonisering, der ydermere sikrer, at en borger har samme adgang til indsigt i egne oplysninger hos offentlige myndigheder uafhængig af, hvorvidt oplysningerne findes i papirarkivalier eller i digitale arkivalier.

Danske Medier har med tilfredshed bemærket, at retten til indsigt i egne oplysninger også skal gælde for visse typer af private arkivalier, der indeholder oplysninger fra private institutioner og organisationer, som har udført opgaver på forsorgsområdet. Danske Medier finder, at det er afgørende, at der er indsigt i de opgaver, som selvejende institutioner m.v. udfører som en del af den offentlige forvaltning, og at vigtigheden af at sikre transparens og åbenhed naturligvis bør gælde den enkeltes indsigt i de oplysninger, som disse institutioner m.m. har behandlet om den pågældende borger.

Danske Medier har endvidere noteret, at adgangen til indsigt i egne oplysninger i en offentlig myndigheds papirarkivalier forudsætter, at borgeren kan oplyse fra hvilken kommune og i hvilket arkiv de ønskede oplysninger befinder sig. Da det kræver en vis viden om arkivernes opdeling i statslige og kommunale arkivalier, samt det forhold at myndighederne gennem tid kan ændre sig/slås sammen med andre osv., foreslår Danske Medier, at vejledningspligten indskærpes over for de offentlige myndigheder for at sikre, at retten til egenacces bliver en realitet i praksis.

Danske Medier finder det afslutningsvis vigtigt, at ministeriet følger op på den faktiske implementering af forslaget, og går i den forbindelse ud fra, at Rigsarkivarens årlige rapport om tilgængelighedspraksis, der afleveres til Tilgængelighedsudvalget, på vanlig vis vil sørge for, at praksis, omfang samt sagsbehandlingstiden for anmodningerne om egenacces dokumenteres udførligt.

Mest læste

Læs også

Overblik over trepartsaftalen: Den er endnu et vigtigt skridt på vejen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale. Den sikrer en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede lønmodtagere på det private arbejdsmarked. Aftalen er endnu et vigtigt skridt imod, at de økonomiske konsekvenser af COVID-19 begrænses mest muligt for både arbejdsgivere og medarbejdere.

Status på nødhjælp til virksomheder og gældende regler for arbejdsgivere: Gode første skridt, men flere instrumenter vil skulle i brug

Hos Danske Medier følger vi løbende udviklingen for vores medlemmer og er opmærksomme på, at mange allerede i en periode har været ramt af markante økonomiske tab som følge af faldende annonceindtægter. Danske Medier hæfter sig for nuværende ved, at der også fra regeringens side bliver udtrykt forståelse af, at flere instrumenter vil skulle i brug.

Ugennemtænkt begrænsning af markedsføring af kviklån

Danske Medier finder de foreslåede markedsføringsforbud i lovforslaget ugennemtænkt, vidtgående og for så vidt angår sammenfaldet i markedsføring mellem kviklån og spil umuligt at overholde i praksis. Foreningen henstiller til at genoverveje udformningen af tiltaget i forhold til at opnå det politiske mål med forslaget.

”Nej tak” til ”ja tak”

De trykte medier er trængte – og de lokale og regionale medier er i særlig grad under pres. Det er disse leverandører af lokale historier, der udgør mørtlen i mindre samfund og er med til at give sammenhængskraft og identitet.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbreve

Modtag Aktuelt fra Danske Medier.

Danske Mediers nyhedsbreve giver dig aktuelt indhold fra og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder om events, gå-hjem-møder og kurser. Nyhedsbrevet Danske Medier kan herudover indeholde annoncer fra interessenter i mediebranchen. 

Danske Medier udkommer med følgende nyhedsbreve: 

  • Nyhedsbrevet Danske Medier udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevet Digitalt udkommer hver fredag i lige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevene Radio, Ugeaviser og Research, udkommer flere gange årligt, når der er relevant og aktuelt indhold.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev(e)