Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed – sagsnummer 2018/006599

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed – sagsnummer 2018/006599

Pr. mail

Forsvarsministeriet
Holmens Kanal 9
1060 København K

30. januar

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed – sagsnummer 2018/006599

Danske Medier ønsker hermed at fremkomme med bemærkninger til Forsvarsministeriets høring over det ovenfor nævnte lovudkast.

Indledningsvist bemærkes, at Danske Medier som præmis for lovudkastet anerkender, at der er en høj cybertrussel mod Danmark, og at trusselsbilledet til stadighed forandres. Derfor har foreningen heller ikke bemærkninger til det overordnede behov for at justere lovgrundlaget for Center for Cybersikkerhed (CFCS) under Forsvarets Efterretningstjeneste.

Danske Medier finder imidlertid anledning til at kommentere enkelte elementer i forslaget, herunder navnlig udformningen af den nye § 3 om CFCS’ netsikkerhedstjeneste.

Ad § 3

Det er magtpåliggende for Danske Medier, at private medievirksomheder i Danmark ikke under nogen omstændigheder kan tvinges til at underlægge sig et system under en efterretningstjeneste, hvorved man – uden retskendelse – kan behandle virksomhedernes data, herunder indholdet af den kommunikation, der transmitteres.

En sådan ordning vil bringe mediernes muligheder for at producere fri og uafhængig journalistik i fare og være ødelæggende for omverdenens tillid til, at medierne er i stand til at beskytte deres kilder. Dette vil samtidig være i strid med artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Der henvises i øvrigt til Europarådets Parlamentariske Forsamlings rekommandation 1950 (2011) om beskyttelsen af journalisters kilder, der i punkt 12 direkte adresserer offentlige myndigheders indgreb i journalisters korrespondance m.v. Derfor er foreningen selvsagt meget optaget af, hvilke virksomheder, der efter lovudkastet kan blive tilsluttet CFCS’ netsikkerhedstjeneste og under hvilke betingelser.

Danske Medier konstaterer, at lovudkastets § 3, stk. 3, muliggør, at virksomheder, der har ”samfundsvigtig karakter” – ligesom efter den gældende CFCS-lov – efter anmodning kan blive tilsluttet netsikkerhedstjenesten. Foreningen har ikke indvendinger mod denne mulighed for virksomheder, selvom den ifølge bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser omfatter medier. Det fremgår således, at der ved samfundsvigtige funktioner  forstås ”funktioner, som er særligt vigtige for samfundets og demokratiets opretholdelse og sikkerhed samt borgernes tryghed”, herunder blandt andet medier.

Danske Medier noterer, at der i tillæg til muligheden for virksomheder for frivillig tilslutning til netsikkerhedstjenesten i § 3, stk. 3, endvidere ønskes indført en mulighed for, at CFCS kan påbyde virksomheder, der har ”særligt samfundsvigtig karakter”, at blive tilsluttet netsikkerhedstjenesten, jf. § 3, stk. 4. Foreningen finder det meget vidtgående og principielt stærkt betænkeligt, at der ved lov indføres en mulighed for tvangsovervågning af private virksomheder. Danske Medier konstaterer i øvrigt, at de i lovbemærkningerne nævnte kriterier for, hvornår en virksomhed kan anses for at have særligt samfundsvigtig karakter, ikke umiddelbart omfatter virksomheder, der udgiver massemedier. Foreninger finder imidlertid, at det bør fremhæves explicit i bemærkningerne, at bestemmelsen ikke kan anvendes på virksomheder, hvis hovedformål er at udgive massemedier omfattet af medieansvarslovens § 1.

Ad kapitel 4

Danske Medier mener, at der i tillæg til den oven for foreslåede udelukkelse af at anvende § 3, stk. 4, på medievirksomheder bør indsættes en reference i kapitel 4 til retsplejelovens §§ 169172 om vidnefritagelse m.v. Det bør således tydeliggøres, at CFCS ikke kan behandle data fra virksomheder, der er tilsluttet netsikkerhedstjenesten, hvis der derved vil fremkomme oplysninger om forhold, som ikke kan gøres til genstand for vidneforklaring i retten.

Det bemærkes, at lovudkastets forslag til kapitel 4 a om edition i § 7, stk. 2, netop indeholder en reference til retsplejelovens §§ 169-172.

Danske Medier står naturligvis til rådighed, såfremt ovenstående bemærkninger ønskes uddybet. Henvendelser herom kan rettes til chefjurist Holger Rosendal på telefon 3397 4000 eller email hrd@danskemedier.dk.

Med venlig hilsen
Danske Medier

Morten Langager
Adm. direktør

Download som PDF

Mest læste

Læs også

Nu får Danmark et podcastindex

Hvad går danskerne rundt med i ørerne, når de streamer og downloader podcast i Danmark? Efter lang tids forberedelse er det danske radiomarked – det vil sige DR, Radio24syv, Bauer Media og Danske Medier – i fællesskab klar til at lancere Dansk Podcast Index.

DR, Danske Medier og Bauer Media går sammen om at styrke dansk radio

Danmark bliver det 10. land på verdensplan, der bliver medlem af den internationale radioorganisation ”Radioplayer Worldwide”. Det er en realitet efter, at de tre danske centrale radioaktører – DR, Danske Medier og Bauer Media har indgået et dansk samarbejde om en ny fælles radiotjeneste, der giver radiolytterne en samlet indgang til danske radiokanaler under navnet ’MereRadio’.

Video: Mediernes Årsdag

Mediernes betydning for samfundet blev sat på dagsordenen på Mediernes Årsdag 7. maj – på en stor demokratisk dag.

Mange designpriser til danske mediehuse

Fire danske mediehuse kan se frem til at blive hædret for flot printdesign og seks danske mediehuse får præmier for fremragende digitale præsentationer, når Society for News Design Scandinavia tirsdag 4. juni afslører vinderne i Best News Design Scandinavia 2018 ved et stort Award Show i Pressen i Politikens Hus.

Digital nulmoms vedtaget

Folketinget vedtog tirsdag lovforslaget, der indebærer, at elektroniske aviser fra 1. juli 2019 kan sælges momsfrit – samtidig med at der skal betales en lønsumsafgift på 3,54 pct. af salgsprisen.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbreve

Modtag Aktuelt fra Danske Medier.

Danske Mediers nyhedsbreve giver dig aktuelt indhold fra og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder om events, gå-hjem-møder og kurser. Nyhedsbrevet Danske Medier kan herudover indeholde annoncer fra interessenter i mediebranchen. 

Danske Medier udkommer med følgende nyhedsbreve: 

  • Nyhedsbrevet Danske Medier udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevet Digitalt udkommer hver fredag i lige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevene Radio, Ugeaviser og Research, udkommer flere gange årligt, når der er relevant og aktuelt indhold.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev(e)