Konkurrence og Forbrugerstyrelsen_høringssvar
 

Vedr. høring over ændring af markedsføringsloven (kviklån og sponsorater)

Høringssvar fra Danske Medier 24. februar 2021.

Danske Medier har med tak modtaget forslag til lov om ændring af lov om markedsføring m.v. i høring. Foreningen har ikke kommentarer til indholdet i lovforslaget, der som tilsigtet vil indføre en undtagelse til forbuddet i markedsføringslovens § 11 b, stk. 1 afgrænset til sponsorindtægter til dansk idræts- og foreningsliv. 

Foreningen vil imidlertid gerne påpege, at lovændringen ikke tager højde for at private annoncebærende medier er ramt af den samme problemstilling som dansk idræts- og foreningsliv, hvilket Danske Medier har gjort Erhvervsministeriet og folketingets Erhvervsudvalg opmærksom på før og efter ”Kviklånslovens” vedtagelse.  

Danske Medier har i den forbindelse påpeget, at salg og køb af digital annonceplads i høj grad er automatiseret og afvikles i realtid, hvilket vil sige, at det er umuligt for forbrugslånsvirksomheder
(annoncør) at sikre, at køb af annonceplads ikke overtræder markedsføringsforbuddet, da de aldrig kan vide, hvad en anden annoncør har købt i samme sekund eller hvilke annoncer, der efterfølgende måtte blive placeret i tilknytning til deres.

Dertil er kombinationerne af reklamer, der vises på en webside typisk meget dynamisk og forskellig fra bruger til bruger. Da det er uforholdsmæssigt ressourcetungt og i øvrigt ikke praktisk muligt helt at sikre sig mod overtrædelser af det meget vidtgående markedsføringsforbud, er de annoncebærende medier nødsaget til at fjerne annoncer fra forbrugslånsvirksomheder for at undgå en potentiel ulovlig reklamekombination.

Det indførte markedsføringsforbud har som forventet medført alvorlige negative konsekvenser for erhvervsdrivendes muligheder for at reklamere for lovlige ydelser i det offentlige rum og er et alvorligt indgreb i de erhvervsdrivendes kommercielle ytringsfrihed og ret til at markedsføre lovlige varer og ydelser med et betydeligt omsætningstab for annoncebærende publicistiske medier til følge i en periode, hvor branchen er stærkt udfordret.

Markedsføringsforbuddet medfører konkurrenceforvridning i relation til annoncering via internettet og online tjenester, da det ikke gælder for erhvervsdrivende etableret i et andet EU/EØS-land. Udenlandske virksomheder kan derfor tilbyde kviklån med en højere ÅOP end de danske udbydere.

Det er Danske Mediers opfattelse, at det fremsendte høringsmateriale stadig ikke giver tilstrækkeligt belæg eller dokumentation for, at de meget vidtgående markedsføringsforbud er nødvendige eller har den ønskede virkning. Foreningen skal derfor gentage anbefalingen om en genoverveje markedsføringslovens § 11 b. Det bør samtidig overvejes, hvorvidt dette meget brede og generelle markedsføringsforbud går videre end undtagelsesbestemmelsen i artikel 3, stk. 9 i Direktivet om urimelig handelspraksis tillader, og derved reelt er i strid med direktivet.

Danske Medier stiller sig gerne til rådighed, såfremt ovenstående bemærkninger ønskes uddybet. Henvendelse herom kan rettes til EU Policy Allan Sørensen på tlf. 33974000 eller e-mail as@danskemedier.dk

Mest læste

Læs også

Høringssvar til COM(2020) 842 final – Digital Markets Act

En ny regulering af det digitale marked bør sikre fair konkurrence og beskyttelse af de mange mindre aktører mod store dominerende aktører (gatekeepers) samt fremme af europæisk digital innovation, økonomisk vækst og beskæftigelse. På det grundlag har Danske Medier en række kommentarer til for- slaget for udformning af Digital Markets Act, der kort kan sammenfattes til følgende.

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af straffeloven m.fl. (Styrket beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer)

Dansk Journalistforbund og Danske Medier har sympati for ønsket om en styrket beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer. Organisationerne finder imidlertid ikke, at der er behov for den yderligere begrænsning af ytringsfriheden, som
indsættelse af ordene ”kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika” i straffelovens § 81, nr. 6, og
§ 266 b, stk. 1, må formodes at give anledning til i praksis.

Vedr.: EU-Kommissionens nye forbrugerdagsorden

Danske Medier har noteret, at EU-Kommissionens nye forbrugerdagsorden har til formål at udgøre den fremadrettede ramme for forbrugerpolitikken på en række nøgleområder, der bl.a. omfatter øn- sker om at højne såvel forbrugerindflydelse som forbrugerindsigt inden for områderne grøn og digital omstilling, at øge beskyttelse af sårbare forbrugere mod forskellige former for handelspraksis herun- der grønvaskning (miljøudsagn mv.), at sikre bedre håndhævelse af forbrugerrettigheder samt at øge internationalt samarbejde.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbreve

Modtag Aktuelt fra Danske Medier.

Danske Mediers nyhedsbreve giver dig aktuelt indhold fra og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder om events, gå-hjem-møder og kurser. Nyhedsbrevet Danske Medier kan herudover indeholde annoncer fra interessenter i mediebranchen. 

Danske Medier udkommer med følgende nyhedsbreve: 

  • Nyhedsbrevet Danske Medier udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevet Digitalt udkommer hver fredag i lige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev(e)