3
 

Overenskomstforlig på budoverenskomsten

DMA og 3F har indgået forlig om fornyelse af budoverenskomsten i Hovedstaden for de kommende tre år. Forliget indebærer blandt andet en forhøjelse af den gennemsnitlige mindstebetaling pr. time med 2,5 kr. pr. 1. marts i hvert af årene, samt en regulering af genetillægssatserne med 1,6 pct. ligeledes hver år. Den særlige opsparing stiger i løbet af overenskomstperioden fra 2 pct. til 5 pct.

Oplysnings- og samarbejdsfonden stiger med 5 øre pr. præsteret arbejdstime med virkning fra 1. marts 2020.

Sygelønsperioden udvides med 21 dage og sygelønssatsen stiger med 2 kr. pr. 1. marts i hvert af overenskomstårene. Desuden indføres en beskyttelse mod opsigelse i sygelønsperioden for medarbejdere med 3 års anciennitet. Bestemmelsen finder alene anvendelse, såfremt medarbejderen er uden egen skyld i den påtænkte opsigelse. Endvidere vil opsigelse kunne ske, såfremt der er tale om afskedigelser i større omfang.

Der indføres nye tre ugers forældreorlov, der øremærkes til den forældre, der ikke afholder barselsorloven. Ligeledes indføres ret til lægebesøg samt yderligere en fridag i forlængelse af nuværende fridag ved barnets sygdom. Begge forhold er uden løn.  

Forliget indeholder tillige en overgangsordning samt nye regler for afholdelse af feriefridage og feriedage med henvisning til den nye ferielov.

Arbejdsgiver får mulighed for at overgå til månedsløn, hvis der indgås lokalaftale herom, og i forlængelse heraf bliver det nu muligt at indgå lokalaftaler efter godkendelse fra organisationerne.

Endelig indføres en ret for arbejdsgiver til at trække én uges løn, såfremt medarbejderen forlader sin plads uden iagttagelse af de gældende opsigelsesvarsler.

I tillæg til ovenstående er indgået en række øvrige protokollater. Det samlede forlig kan læses ved at følge linket herunder.

Ovenstående ændringer, herunder reguleringer af løn og satser skal afvente, at resultatet stemmes hjem. Offentliggørelse af urafstemning sker medio april, umiddelbart herefter vil DMA orientere nærmere om forligene og konsekvenserne på hver enkelt overenskomstområde. På dette tidspunkt kan ændringerne og reguleringerne ske med tilbagevirkende kraft.

Sammenbrud vedr. budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund

 DMA og 3F har tillige haft forhandlinger om fornyelse af budoverenskomst mellem DMA og 3F (overenskomsten gældende uden for hovedstaden). Parterne lykkes, trods forligsinstitutionen bistand, ikke at blive enige om en fornyelse. Overenskomsten vil derfor indgå i det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte.

Mest læste

Læs også

Overblik over trepartsaftalen: Den er endnu et vigtigt skridt på vejen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale. Den sikrer en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede lønmodtagere på det private arbejdsmarked. Aftalen er endnu et vigtigt skridt imod, at de økonomiske konsekvenser af COVID-19 begrænses mest muligt for både arbejdsgivere og medarbejdere.

Status på nødhjælp til virksomheder og gældende regler for arbejdsgivere: Gode første skridt, men flere instrumenter vil skulle i brug

Hos Danske Medier følger vi løbende udviklingen for vores medlemmer og er opmærksomme på, at mange allerede i en periode har været ramt af markante økonomiske tab som følge af faldende annonceindtægter. Danske Medier hæfter sig for nuværende ved, at der også fra regeringens side bliver udtrykt forståelse af, at flere instrumenter vil skulle i brug.

Høring over lovforslag om ændring af arkivloven

Danske Medier finder det positivt, at Kulturministeriet med det fremsendte lovudkast om ændring af arkivloven etablerer en lovhjemlet ret for borgerne til at se og benytte oplysninger om dem selv, som opbevares hos Rigsarkivet samt de øvrige offentlige arkiver, som er omfattet af arkivloven.

”Nej tak” til ”ja tak”

De trykte medier er trængte – og de lokale og regionale medier er i særlig grad under pres. Det er disse leverandører af lokale historier, der udgør mørtlen i mindre samfund og er med til at give sammenhængskraft og identitet.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbreve

Modtag Aktuelt fra Danske Medier.

Danske Mediers nyhedsbreve giver dig aktuelt indhold fra og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder om events, gå-hjem-møder og kurser. Nyhedsbrevet Danske Medier kan herudover indeholde annoncer fra interessenter i mediebranchen. 

Danske Medier udkommer med følgende nyhedsbreve: 

  • Nyhedsbrevet Danske Medier udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevet Digitalt udkommer hver fredag i lige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevene Radio, Ugeaviser og Research, udkommer flere gange årligt, når der er relevant og aktuelt indhold.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev(e)