Kulturministeriet
 

Danske Medier om AVMS-direktivet


Kulturministeriet
Att.: Chefkonsulent Pernille Rahbek
Nybrogade 2
1203 København K

4. december 2019

Vedr.: Høring over lovudkast – gennemførelse af AVMS-direktivet, j.nr. 18/02123

Danske Medier har med tak modtaget Kulturministeriets høring over ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed som følge af ændring af EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester (AVMS-direktivet). Efter aftale sendes foreningens kommentarer til forslaget hermed én dag efter udløbet af høringsfristen.

Regulering af videodelingsplatformstjenester

Danske Medier kan tilslutte sig, at radio- og fjernsynslovens anvendelsesområde – i overensstemmelse med ændringsdirektivet – udvides til at omfatte videodelingsplatformstjenester.

Foreningen finder dog, at det ikke er ganske klart, hvilke udgivere af audiovisuelt indhold på videodelingstjenester, der vil blive berørt af lovændringen.

Foreningen har bemærket, at Kulturministeriet i den forbindelse har vurderet, at det pt. kun vil blive tale om få tjenester af begrænset størrelse, som vil høre under dansk myndighed og derved den danske radio- og fjernsynslov. Foreningen går ud fra, at dette skyldes afsenderlandsprincippet, men savner generelt en nærmere udredning af dette punkt, der kan belyse og sikre, at videodelingstjenester reguleres ens.

For så vidt angår reguleringen af kommerciel kommunikation bør det være klart, hvorvidt det er markedsføringsloven eller radio- og fjernsynsloven, der finder anvendelse. Afgrænsningsspørgsmål i forhold til, hvilket regelsæt og rette tilsynsmyndighed, der allerede nu kan identificeres vedr. indhold på videodelingsplatformstjenester, bør derfor afklares og formidles tydeligt i forbindelse med forberedelsen af lovforslaget, og ikke ”henskydes” til en senere drøftelse mellem Forbrugerombudsmanden og Radio- og tv-nævnet med den deraf følgende usikkerhed for de berørte parter.

Registrering af udbydere af on demand-audiovisuelle medietjenester

Danske Medier konstaterer, at der i lighed med den gældende registreringspligt for udbydere af lineært fjernsyn i radio- og fjernsynslovens § 47, stk. 1, foreslås indført en tilsvarende registreringspligt for udbydere af on demand-audiovisuelle medietjenester.

Danske Medier har noteret, at hensigten med forslaget er at skabe et bedre grundlag for identifikationen af de udbydere af on demand-audiovisuel programvirksomhed, som er omfattet af radio- og fjernsynslovgivningens regulering, og derved Radio- og tv-nævnets tilsyn og ikke at ændre eller udvide den gældende fortolkning af, hvilke medietjenester, der er omfattet af direktivet og derved radio- og fjernsynslovgivningen.

Foreningen lægger i den forbindelse vægt på dels, at den ændrede affattelse af definitionen af en on demand- audiovisuel medietjeneste er udtryk for en direktiv konform implementering af den tilsvarende tekst i AVMS-direktivet, og dels at det i præamblen i ændringsdirektivet fortsat præciseres, at on demand- audiovisuelt indhold, der alene indgår som et supplement til den skriftlige nyhedsdækning (hovedaktiviteten) af en konkret nyhed, ikke er omfattet af reglerne i AVMS-direktivet. Sidstnævnte er en meget vigtig sondring og medfører efter foreningens opfattelse, at det nye krav om registrering af on demand-audiovisuelle medietjenester i praksis vil få begrænset betydning for foreningens medlemmer.

Uanset ovenstående finder Danske Medier dog anledning til helt principielt at mane til forsigtighed i forhold til indførslen af krav om registreringspligt og lignende tiltag, der i praksis unødigt kan besværliggøre eller i værste fald begrænse den frie adgang til at oprette nye digitale medier og platforme.

For så vidt angår selve kravene til registreringen, herunder hvilke kriterier, der skal opfyldes for, at en registrering kan henholdsvis godkendes eller afvises, er det væsentligt, at reglerne herom er enkle og forudsigelige, således at det er klart for de berørte tjenester, hvordan registreringskravene fortolkes. Dette gør sig særligt gældende i fald en eventuelt mangelfuld eller manglende registrering kan medføre en afvisning eller andre sanktioner.

Tilgængelighed af indhold for personer med handicap på on demand- audiovisuelle medietjenester

Danske Medier er enig i, at der i spørgsmålet om øget tilgængelighed af indhold for personer med handicap bør skelnes mellem reguleringen af public service-udbyderne og de øvrige udbydere af audiovisuelle medietjenester.

Det er af samme grund foreningens opfattelse, at de foreslåede tiltag med henblik på øget tilgængelighed af indhold på on demand-audiovisuelle medietjenester må indebære en vis proportionalitet. Formålet med at tilstræbe en gradvis tilgængelighed bør således kunne opnås uden at pålægge disse medietjenester en decideret pligt til at udarbejde ressourcekrævende handlingsplaner, der i øvrigt i lyset af den teknologiske udvikling hurtigt kan blive forældet og derved uden reel værdi. En eventuel oplysningspligt må ikke medføre urimeligt byrdefulde krav til de erhvervsdrivende, men må kunne gennemføres fx i forbindelse med et tilsyn eller løbende undersøgelser af området.

Danske Medier står naturligvis til rådighed, såfremt ovenstående ønskes uddybet. Henvendelse herom kan rettes til undertegnede på cm@danskemedier.dk.

Christina Moshøj
Seniorkonsulent, cand.jur.

cm@danskemedier.dk
Mobil: 51 50 26 44
Dir. nr: 33 97 42 61

Læs også

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev