Høringssvar_Transportministeriet
 

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om godskørsel

Transportministeriet - 17. august 2021

Danske Medier vil gerne takke for at være på høringslisten.

Lovgivningen synes unødvendigt kompleks med adskillige nyttesløse bestemmelser, så en forenkling ville gavne alle – vognmænd, chauffører, myndigheder, borgere og kunder. Primært ses der intet behov for at regulere varebiler med en totalvægt på under 3,5 ton udover hvad der kræves af den grænseoverskridende kørsel.

Siden varebilerne blev inkluderet i godslovgivningen i 2019, har vognmænd, chauffører, myndigheder og kunder kæmpet med følgerne af denne lovgivning, f.eks. generel chaufførmangel, fordyrede transporter, forsinkede varetransporter og gode medarbejdere som er blevet presset ud af erhvervet og over på overførselsindkomst, og værdien af lovændringen kan ikke identificeres i de evalueringsrapporter som er fremkommet.  

Den aktuelle omfattende chaufførmangel (og vognmandsmangel) skyldes for en stor dels vedkommende besværlighederne ved at skulle leve op til de mange krav. Det holder mange ude af erhvervet, og muligvis helt ude af beskæftigelse. Vi har kendskab til adskillige gode medarbejdere, som ikke magter de mange krav. Dette kunne uden videre løses ved at fjerne lovgivningen for varebiler, eventuelt så den flugter med EU’s lovgivning for grænseoverskridende trafik.

Danske Medier finder det overordentligt positivt at den såkaldte 11 kg-regel fastholdes. Dette er særdeles vigtigt, da 11 kg-reglen er med til at sikre muligheden for distribution af aviser i alle egne af Danmark og derved udgør et element i den demokratiske oplysning af landets borgere. Danske Medier vil derfor gerne kvittere for, at der fra politisk hold er blevet lyttet til de mange interesseorganisationer og parter på området, der har advaret kraftigt imod en ændring af 11 kg-reglen.

På grund af 11 kg’ reglen friholdes den egentlige avisomdeling fra godkørselslovens regulering, hvilket ellers i praksis ville have gjort det umuligt at opretholde omdeling i yderområderne, hvor distributionen i stor udstrækning sker i varebiler og med deltidsansatte. Den omfattende chaufførmangel ville ved afskaffelse af 11 kg reglen blive langt værre.

Såfremt en ændring eller afskaffelse af 11 kg-reglen på et senere tidspunkt skulle komme til overvejelse, vil Danske Medier gerne understrege nødvendigheden af endnu en høring, hvor Danske Medier naturligvis stiller sig til rådighed.

Danske Medier bifalder harmoniseringen mellem nationale og internationale regler på transportområdet – et område der i sin natur er grænseoverskridende. Med det indre marked og en fortsat stigende interdependens på tværs af landegrænser giver det mening, at vognmænd og transportvirksomheder i videst muligt omfang ikke skal forholde sig til flere parallelle regelsæt, særligt når branchen i forvejen er underlagt en stor grad af kontrol, bureaukrati og lovgivning.

Af samme årsag er det derfor også ærgerligt, at der med lovforslaget lægges op til, at der skal gælde forskellige regler for henholdsvis national og international godskørsel for fremmed regning i varebiler. Her foreslår regeringen, at vægtgrænsen afhænger af, om der køres nationalt eller international godskørsel. Danske Medier mener, at reglerne kan gøres enklere og hvis det ikke lader sig gøre at afskaffe godskørselsloven for varebiler, så bør det være de samme vægtgrænser, der er gældende, uanset om der køres national eller international varekørsel. Det vil betyde, at det kun er nødvendigt med to i stedet for tre tilladelsesordninger; én for varebiler, hvis den tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg (lastbiler) og en for motorkøretøjer, hvis den tilladte totalvægt overstiger 2.500 kg, men ikke overstiger 3.500 kg (varebiler).  Dette vil på grund af EU-reglerne også gælde når en udenlandsk varebil har opgaver i Danmark.

Mange distributionsvirksomheder opererer med den samme vognpark både på det nationale og det internationale marked – herunder de danske avisomdelingsvirksomheder, som i visse tilfælde henter aviser fra trykkerier i udlandet eller leverer til udenlandske forhandlere, især i grænseområdet.

For dem er det unødvendigt besværligt, at den samme vognpark skal være underlagt forskellige regelsæt. Ikke mindst i en tid, hvor flere distributionsvirksomheder moderniserer vognparken med de tungere elbiler, bør vægtgrænsen fastsættes ved 2.500-3.500 for såvel international som national kørsel.

Endeligt stiller Danske Medier sig kritisk over for forslaget om, at tilladelsen til gods- og buskørsel betinges af, at virksomheden ikke har ikke-personlig forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. og derover. Transport- og distributionsbranchen rummer mange små virksomheder og enkeltmandsvirksomheder. For manges vedkommende er denne branche den bedste mulighed for at blive selvforsørgende og indlemmet på arbejdsmarkedet.

Ved at udelukke virksomheder med en relativt beskeden gæld til det offentlige, risikerer man at udstøde mennesker og virksomheder fra det arbejdende fællesskab til skade for dem selv, deres samarbejdsvirksomheder og samfundet som hele. Danske Medier vil derfor opfordre til, at dette forslag pilles ud af det endelige lovforslag, eller at grænsen for gælden forhøjes markant, alternativt, at det ikke gælder for virksomheder, som har indgået og følger en afdragsordning.

Danske Medier står naturligvis til rådighed, såfremt ovenstående ønskes uddybet. Henvendelse herom kan rettes til Nikolaj Lægaard Simonsen (nls@danskemedier.dk).

Venlig hilsen

Marianne Bugge Zederkof

Konstitueret administrerende direktør

Læs også

Sådan vindes kampen for troværdig informa­tion

Med historisk mange valg over hele verden og en stigning i des- og misinformation, befinder frie samfund og publicistiske medier sig i en brydningstid. Vi kan ikke tage troværdig information for givet. Vi skal aktivt kæmpe for den – for demokratiets skyld.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev