Høringssvar_øvrig
 

Høringssvar til Kulturministeriets høring over udkast til ændring af bekendtgørelse
om anvendelsen af ophavsretsloven i forhold til andre lande

Høringssvar

Danmarks Radio, TV 2, Danske Medier og SAML takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelsen og skal i den anledning på vegne af en bred kreds af danske broadcastere, som anvender udgivne lydoptagelser i radio-/tv-udsendelser, afgive følgende bemærkninger.

Manglende hjemmel til den foreslåede ændring
Det forekommer tvivlsomt, om der er tilstrækkelig hjemmel til de foreslåede ændringer af udlandsbekendtgørelsen.

Udlandsbekendtgørelsen er som bekendt udstedt med hjemmel i ophavsretslovens § 88. Bestemmelsens stk. 1 lyder som følger:

”§ 88. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler, hvorefter anvendelsen af lovens bestemmelser under forudsætning af gensidighed udvides i forhold til andre lande.” [fremhævet her]

Ud fra bestemmelsens ordlyd synes der ikke at være hjemmel til at udvide udlandsbekendtgørelsens anvendelsesområde, medmindre der rent faktisk er gensidighed. Det forholder sig stadig sådan, at f.eks. USA har taget forbehold for art. 15 i WIPO-traktaten om fremførelser og fonogrammer (WPPT). Dette forbehold bevirker, at der ikke betales vederlag til lydproducenter og udøvende artister etableret i Danmark for brug af disses udgivne lydoptagelser i radio-/tv-udsendelser i USA. Det gælder tilsvarende for alle andre nationer og territorier, som måtte have taget forbehold for art. 15 i WPPT. Dermed er der de facto ikke gensidighed.

Parterne mener derfor, at forudsætningerne for den påtænkte udvidelse ikke er til stede, hvilket bevirker, at den foreslåede ændring af bekendtgørelsen går længere, end hvad ophavsretslovens bestemmelse i § 88 giver hjemmel til.

Parterne stiller sig derfor kritiske overfor, om den foreslåede ændring af udlandsbekendtgørelsen overhovedet kan gennemføres, uden at ophavsretslovens § 88 bliver ændret først.

Økonomiske konsekvenser
Det er snart to år siden, at EU-Domstolens afgørelse i RAAP-sagen blev afsagt. Afgørelsen slår fast, at enhver fravigelse fra beskyttelseskriterierne i WPPT forudsætter behørig hjemmel på EU-niveau. Afgørelsen har vendt op og ned på den opfattelse af gensidighed, som har været herskende i mange medlemslande siden indførelsen WPPT i 1995.

Indtil videre er det – så vidt vides – alene i Holland, at den nationale lovgivning er ændret som konsekvens af afgørelsen, og her har udvidelsen af det beskyttede repertoire medført en væsentlig omkostningsforøgelse for hollandske broadcastere i vederlaget til lydproducenter og udøvende kunstnere etableret i tredjelande.

Danske broadcastere vil med den foreslåede ændring af udlandsbekendtgørelsen på tilsvarende vis blive mødt med krav om væsentlige vederlagsstigninger fra Gramex, som i Danmark opkræver vederlag på vegne af lydproducenter og udøvende kunstnere i henhold til ophavsretslovens § 68. Hvor meget den konkrete broadcasters Gramex-vederlag vil stige, beror i sidste ende på den konkrete broadcasters musiksammensætning og på forhandlinger med Gramex på baggrund heraf. Der er nærliggende risiko for, at en væsentlig vederlagsstigning vil kunne have umiddelbar indflydelse på udbuddet og anvendelsen af musik i mange af broadcasternes udsendelser.

Det understreges derfor, at den foreslåede ændring af udlandsbekendtgørelsen vil få særdeles alvorlige økonomiske konsekvenser for alle de danske radio- og tv-stationer, som anvender udgivne lydoptagelser i deres udsendelser.

Det bemærkes endvidere, at Erhvervsstyrelsen har vurderet, at ændringen af udlandsbekendtgørelsen ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet. Parterne skal i denne sammenhæng bemærke, at det ikke uden videre kan afvises, at ændringen kan medføre visse nye, administrative byrder for de danske broadcastere, f.eks. i relation til ændrede rapporteringskrav fra Gramex i forhold til anvendelsen af lydoptagelser fra tredjelande i udsendelserne.

Kommissionens undersøgelse foreligger endnu ikke
Kommissionen har længe barslet med en undersøgelse af RAAP-afgørelsens implikationer. Det forventes, at Kommissionens undersøgelsesarbejde behandler såvel en vurdering af implikationerne af afgørelsen som konklusioner og anbefalinger i forhold til, om der bør indføres hjemmel på EU-niveau til at fravige beskyttelseskriterierne i WPPT. Undersøgelsen var oprindeligt forventet klar og udgivet ultimo juli 2022. Imidlertid er Kommissionens undersøgelse endnu ikke offentliggjort.

Det forekommer forhastet og giver anledning til bekymring, at Kulturministeriet udsender et ændringsforslag til denne bekendtgørelse, som har omfattende økonomiske konsekvenser for alle danske broadcastere, der anvender udgivne lydoptagelser i radio-/tv-udsendelser i henhold til ophavsretslovens § 68, inden undersøgelsens konklusioner og anbefalinger ligger fast, og uden at dem, som ændringerne får mest indvirkning på, har haft lejlighed til at forholde sig til dem.

Anmodning om udskydelse
Parterne vil på baggrund af ovenstående bemærkninger på det kraftigste opfordre Kulturministeriet til, at arbejdet med at gennemføre ændringen af udlandsbekendtgørelsen sættes i bero, eller at høringsfristen til det fremsatte forslag i det mindste bliver udsat til et tidspunkt efter, at parterne har haft mulighed for at nærlæse konklusionerne i Kommissionens undersøgelse.

 

Med venlig hilsen,

Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier
Mads Diness Jensen, DR
Lisbeth Qvist, TV2
Gitte Thomsen, SAML

Læs også

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev