Justitsministeriet
 

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af straffeloven m.fl. (ændring af revisionsbestemmelse)

Justitsministeriet
Politikontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Sendt pr. email til jm@jm.dk og rbk@jm.dk

10. december 2019

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af straffeloven m.fl. (ændring af revisionsbestemmelse)

Danske Medier har med tak modtaget Justitsministeriets høringsbrev af 12. november 2019 med anmodning om at modtage eventuelle bemærkninger til det ovenfor nævnte lovudkast.

Foreningen konstaterer – endnu en gang – med beklagelse, at der igen lægges op til udskydelse af den efterhånden meget længe ventede revision af logningsreglerne, der var en del af den såkaldte antiterrorpakke fra 2002. Lovudkastet rummer således den ottende udskydelse af revisionsbestem­ melsen i retsplejelovens § 786, st k. 4, der oprindeligt foreskrev, at justitsministeren skulle fremsætte forslag om revision af teleudbydernes logningsforpligtelse i folketingsåret 2005-06 – for 14 år siden.

Det forventes ifølge Justitsministeriet, at EU-Domstolen afsiger domme omkring maj 2020 i de sager, som kan have relevans for medlemsstaternes muligheder  for at fastsætte nationale logningsregler. Da Kommissionen herefter skal færdiggøre arbejdet med fælles retningslinjer for medlemsstaternes nationale logningsregler, inden der fra dansk side kan fremsættes et revisionsforslag i folketingsåret 2020-21, går foreningen ud fra, at regeringen vil opfordre Kommissionen til at arbejde meget hurtigt, da den nye revisionsbestemmelse i modsat fald forekommer umulig at overholde.

Danske Medier finder, at der er tale om en sag af så væsentlig betydning for retssamfundet, at yderligere udskydelser af revisionen vil være helt uacceptable. Der henvises endvidere til foreningens tidligere høringssvar af 6. marts 2018, 18. april 2017 og 26. august 2016.

Danske Medier står naturligvis til rådighed, såfremt ovenstående bemærkninger ønskes uddybet. Henvendelser herom kan rettes til undertegnede på telefon 3397 4000 eller email hrd@danskemedier.dk.

Download i PDF her.

Læs også

Høring vedr. lovforslag om beskyttelse af whistleblowere

Danske Medier har med tak modtaget udkast til forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere i høring. Uanset at der er flere gode takter i forslaget, finder Danske Medier desværre, at der er en række punkter, der giver anledning til betænkeligheder.

Vedr. høring over ændring af markedsføringsloven (kviklån og sponsorater)

Danske Medier har med tak modtaget forslag til lov om ændring af lov om markedsføring m.v. i høring. Foreningen har ikke kommentarer til indholdet i lovforslaget, der som tilsigtet vil indføre en undtagelse til forbuddet i markedsføringslovens § 11 b, stk. 1 afgrænset til sponsorindtægter til dansk idræts- og foreningsliv.

Høringssvar til COM(2020) 842 final – Digital Markets Act

En ny regulering af det digitale marked bør sikre fair konkurrence og beskyttelse af de mange mindre aktører mod store dominerende aktører (gatekeepers) samt fremme af europæisk digital innovation, økonomisk vækst og beskæftigelse. På det grundlag har Danske Medier en række kommentarer til for- slaget for udformning af Digital Markets Act, der kort kan sammenfattes til følgende.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbreve

Modtag Aktuelt fra Danske Medier.

Danske Mediers nyhedsbreve giver dig aktuelt indhold fra og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder om events, gå-hjem-møder og kurser. Nyhedsbrevet Danske Medier kan herudover indeholde annoncer fra interessenter i mediebranchen. 

Danske Medier udkommer med følgende nyhedsbreve: 

  • Nyhedsbrevet Danske Medier udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevet Digitalt udkommer hver fredag i lige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev