Erhvervsministeriet_høringssvar
 

Vedr.: EU-Kommissionens nye forbrugerdagsorden

Erhvervsministeriet

Att.: Ida Kirstine Andersen Boe Slotsholmsgade 10-12

1216 København K

Sendt elektronisk til ikaboe@em.dk og mbo@kfst.dk

26. november 2020

 

Vedr.: EU-Kommissionens nye forbrugerdagsorden

Danske Medier har med tak modtaget EU-Kommissionens nye forbrugerdagsorden, ”New Consumer Agenda – strengthening consumer resilience for sustainable recovery” (COM(2020) 696) i høring.

Danske Medier har noteret, at EU-Kommissionens nye forbrugerdagsorden har til formål at udgøre den fremadrettede ramme for forbrugerpolitikken på en række nøgleområder, der bl.a. omfatter øn- sker om at højne såvel forbrugerindflydelse som forbrugerindsigt inden for områderne grøn og digital omstilling, at øge beskyttelse af sårbare forbrugere mod forskellige former for handelspraksis herun- der grønvaskning (miljøudsagn mv.), at sikre bedre håndhævelse af forbrugerrettigheder samt at øge internationalt samarbejde.

EU-Kommissionens dagsorden indeholder ikke konkrete og detaljerede lovgivningsinitiativer men alene mere overordnede overvejelser samt bud på, hvilke direktiver og områder, der skal efterses for at se om der er brug for yderligere tiltag for at højne forbrugerbeskyttelsen. Af samme grund er det på nuværende tidspunkt svært at forudse, hvilke specifikke tiltag EU-Kommissionens forbrugerdags- orden vil afstedkomme, herunder om eventuelle forslag vil indeholde elementer, som Danske Medier ikke kan tilslutte sig.

EU-Kommissionens notat giver dog Danske Medier anledning til at fremkomme med et par princi- pielle betragtninger. Foreningen finder det først og fremmest vigtigt, at eventuelle nye krav og for- pligtelser, som måtte følge af forslag om nye eller ændrede EU-retsakter, ikke hæmmer den frie be- vægelighed af varer og tjenesteydelser i det indre marked ved at indføre forpligtelser og krav, der unødigt begrænsninger den kommercielle ytringsfrihed og derved virksomheders mulighed for pro- movering, salg og udbud af lovlige produkter til forbrugerne. Det er i den forbindelse afgørende, at eventuelle tiltag ikke pålægger erhvervslivet unødvendige byrder, men at sådanne tiltag overholder proportionalitetsprincippet og derved sikrer en rimelig balance mellem foreslåede indgreb og/eller forpligtelser og de hensyn og målsætninger, der begrunder indgrebet.

Det er endvidere af væsentlig betydning, at eventuelle nye EU-retsakter eller ændringsforslag, sikrer ens forbrugerbeskyttelse i EU og derved samtidig understøtter lige konkurrence mellem virksomhe- der uanset, hvilken medlemsstat, den enkelte virksomhed er etableret i. Særligt i forhold til den fælles unionsretlige markedsføringsret kan der let opstå ulige konkurrencevilkår – og derved konkurren- ceforvridning – hvis de unionsretlige forbrugerbeskyttelsesregler giver mulighed for, at den enkelte medlemsstat kan indføre skrappere krav i form af national særregulering. Afsenderlandsprincippet i e-handelsdirektivet (2000/31/EF) og AVMS direktivet (2018/1808/EU) kan i disse tilfælde udgøre en medvirkende årsag til en eventuel konkurrenceforvridning, idet et nationalt forbud indebærer, at an- noncering via internettet og de audiovisuelle medietjenester ikke vil gælde for en virksomhed, der er etableret i et andet EU/EØS land.

 

Endelig er det relevant fremover at være opmærksom på, hvilken retlig standard, som forbrugerbe- grebet skal vurderes efter. Dette er relevant, da spørgsmålet om, hvorvidt en virksomheds handlinger er i strid med forbrugerretlig lovgivning ofte tager udgangspunkt i forbrugerens indsigt og forventnin- ger. For at sikre forudsigelighed finder Danske Medier derfor, at det vil være gavnligt, hvis der gene- relt i EU-reglerne om forbrugerbeskyttelse indføres en fælles forståelse af, at referencepunktet for  en forbruger, som reguleringen skal vejes op imod, må være en almindelig oplyst, rimeligt opmærk- som og velunderrettet gennemsnitsforbruger, jf. direktivet om urimelig handelspraksis (2005/29/EF).

Danske Medier står naturligvis til rådighed, såfremt ovenstående ønskes uddybet. Henvendelse herom kan rettes til undertegnede på cm@danskemedier.dk

Venlig hilsen

Christina Mary Moshøj

Seniorkonsulent, cand.jur.

Læs også

Facebook har præsenteret trylleformular, som skal skabe forvirring i mediebranchen

“Det er en skam, at Facebook også i Danmark har valgt bøllemetodernes brede sti. Man kan kun håbe det er en fejl. Fra Danske Mediers side havde vi virkelig troet, at man ville have ændret tilgang efter skandalen i Australien, hvor Facebook udelukkede nyhedsmedierne fra platformen,” udtaler formand for Danske Medier, Jesper Rosener.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbreve

Modtag Aktuelt fra Danske Medier.

Danske Mediers nyhedsbreve giver dig aktuelt indhold fra og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder om events, gå-hjem-møder og kurser. Nyhedsbrevet Danske Medier kan herudover indeholde annoncer fra interessenter i mediebranchen. 

Danske Medier udkommer med følgende nyhedsbreve: 

  • Nyhedsbrevet Danske Medier udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevet Digitalt udkommer hver fredag i lige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev