Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse om udbud af public service-radiokanal med tilhørende sendemulighed

Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om udbud af public service-radiokanal med tilhørende sendemulighed.

 

Pr. mail

Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K
Att.: Søren F. Jensen, medi@slks.dk

24. januar 2019

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse om udbud af public service-radiokanal med tilhørende sendemulighed.

Danske Medier har med tak modtaget invitation til at besvare høring over udkast til bekendtgørelse om udbud af public service kanal.

Danske Medier kommenterede allerede i august, i forbindelse med høringen vedr. gennemførelse af dele af medieaftalen, foreningens bekymring på en række punkter. I forbindelse med udbuddet af FM4 er det primært adgangen til reklameindtægter og ikke mindst sammenblandingen af public service midler og reklameindtægter, som Danske Medier finder betænkelig af hensyn til den potentielle konkurrenceforvridende effekt, som dette forslag kan afstedkomme.

I Slots- og kulturstyrelsens notat til Kulturudvalget 2. maj 2018 fremgår det da også at ”indtræden af en stærk aktør med et kendt brand og delvis public service finansiering på det kommercielle marked må forventes at have negative konsekvenser for de nuværende kommercielle radiokanalers indtægtsmuligheder og fortsatte mulighed for at sikre sig annonceandele”.

Danske Medier vurderer i forlængelse heraf – på baggrund af FM4s nuværende markedshare og de øvrige aktører på markedet – at stationen maksimalt vil kunne generere 1-2 millioner i indtægter, men at tilstedeværelsen af blandingsøkonomien, hvor det ikke alene er markedskræfterne, der bestemmer priserne, vil have en større negativ effekt på markedet.

Danske Medier finder, at der er fin sammenhæng mellem de lempelser, der er lagt op til i relation til andelen af ny-produktioner og de public service midler, der foreslås allokeret til FM4s drift og der dermed ikke er behov for at tilføje mulighed for reklameindtægter, når der samlet set kigges på risikoen for sager ved EU, de opnåede indtægter og den negative konsekvens på markedet.

Det maksimale samlede tilskud er reduceret med 12% i tilladelsesperioden, mens kravet om andelen af ny-produktion er reduceret fra 22 timer til 18 timer eller ca. 18%. Foreningen skal klart opfordre til, at man gentænker, hvorvidt en sammenblanding af public service og reklameindtægter er den mest hensigtsmæssige finansieringsform.

Danske Medier opfordrer til, at §22 kommer til at favne bredere. Tilladelsen til FM4 kan ikke meddeles DR, hverken i form af kontrol eller bestemmende indflydelse. Denne regel bør udvides så den samtidig sikrer, at der ikke opstår et parallelt monopol på landsdækkende FM sendetilladelser. I praksis bør FM4, FM5 og FM6 således ikke kunne drives af samme koncern.

Danske Medier kommenterede allerede ved Medieaftalens indgåelse de udstukne rammer for den geografiske placering af hovedkontorer og studiefaciliteter. En sådan indskrænkning i adgangen til at drive medievirksomhed i Danmark er ganske vidtgående og forekommer hverken velbegrundet eller proportional.

Blandt Danske Mediers mere sekundære bemærkning er bl.a. fortsættelsen af den meget ufleksible og umoderne spørgeskema form i forhold til opfyldelse af krav om programkvalitet. Det bør være op til aktøren – evt. i samarbejde med den øvrige branche af hensyn til sammenligneligheden – at designe metoden til vurdering af programkvaliteten.

Danske Medier står naturligvis til rådighed, såfremt en uddybning af disse synspunkter ønskes. Henvendelse herom kan rettes til direktør, cand.merc. Marianne Bugge Zederkof på tlf. 33 97 40 00 eller e-mail mbz@danskemedier.dk

Med venlig hilsen
Danske Medier

Marianne Bugge Zederkof
Direktør

Download som PDF her.

Læs også

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev