Kompensation til selvstændige og freelancere

Folketinget har vedtaget en kompensationsordning til de selvstændigt erhvervsdrivende og freelancere,
som oplever stort fald i deres omsætning grundet COVID-19.

Fra hvornår og hvor længe kan jeg bruge kompensationsordningen?

Du kan bruge ordningen i tidsrummet 9. marts til 9. juni 2020. Du kan således maksimalt være omfattet af
ordningen i tre måneder.

Hvilke krav stilles for at kunne anvende kompensationsordningen?

Selvstændige virksomhedsejere:

 • Du ejer mindst 25 % af virksomheden, og du arbejder i virksomheden.
 • Virksomheden er registreret i CVR-registret.
 • Virksomheden har været registreret siden senest 1. februar 2020.
 • Du har maksimalt 10 fuldtidsansatte.
 • Du forventer at opleve mere end 30 % nedgang i omsætningen i kompensationsperioden, og
  omsætningsnedgangen skyldes COVID-19.
 • Virksomheden har i gennemsnit haft en omsætning på mindst 15.000 kr. pr. måned i en
  forudgående periode.
 • Din personlige indkomst i år 2020 må ikke overstige 800.000 kr.

Freelancere – som ikke er virksomhedsejere:

 • Du er freelancer (defineret som selvstændig uden et CVR-nr.).
 • Forventer at opleve mere end 30 % nedgang i B-indkomsten i kompensationsperioden.
 • Din nedgang i B-indkomst skyldes COVID-19.
 • Du skal i år 2019 have haft en B-indkomst på minimum 180.000 kr. svarende til mindst 15.000 kr.
  månedligt i gennemsnit (hvis du ikke historisk har en B-indkomst, vil der blive fastlagt en
  administrationsmodel).
 • Din personlige indkomst i år 2020 må ikke overstige 800.000 kr

Hvor meget kan jeg få i kompensation i perioden 9. marts til 9. juni 2020?

Selvstændige virksomhedsejere:

 • Kompensationen kan maksimalt udgøre 75 % af omsætningstabet (dog maksimalt 23.000 kr. pr.
  måned).
 • Ved medarbejdende ægtefælle kan kompensationen udgøre op til 46.000 kr. pr. måned (dækkende
  dig og din ægtefælle).
 • Kompensationen er skattepligtig.

Freelancere – som ikke er virksomhedsejere:

 • Kompensationen kan maksimalt udgøre 75 % af det forventede B-indkomsttab (dog maksimalt
  23.000 kr. pr. måned).
 • Kompensationen er skattepligtig.

Hvordan søger jeg ordningen?

På erhvervsstyrelsens virksomhedsportal ”virksomhedsguiden.dk” søger du ordningen. Se linket nedenfor.
Der er endnu ikke åbnet for ansøgninger.

I forbindelse med ansøgning skal du udfylde en tro- og love erklæring. Heri skal du anføre det forvende
omsætningstab i kompensationsperioden samt beskrive årsagssammenhængen med COVID-19.
Efterfølgende vil du skulle dokumentere omsætningstabet, der som beskrevet ovenfor skal være på mere
end 30 % i kompensationsperioden i forhold til den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår.

Såfremt nedgangen i omsætningen reelt bliver mindre end 30 % i kompensationsperioden, skal den
udbetalte kompensation samt renter tilbagebetales.

Efter det oplyste vil Erhvervsstyrelsen pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand.

Danske Medier orienterer løbende her på siden. Du kan læse mere om ordningen på Erhvervsstyrelsens
virksomhedsportal ”virksomhedsguiden.dk” – link.

 

5760406-513
Tilbage
Danske Medier appellerer om midlertidig hjælpepakke for at sikre, at medierne ikke bukker under, mens de løfter den vigtigste oplysningsopgave i årtier

De danske medier er som mange andre brancher stærkt udfordrede af coronakrisen. For flere medier risikerer de faldende annonceindtægter at få dramatiske og permanente økonomiske konsekvenser. Derfor appellerer branchen til regeringen om en midlertidig hjælpepakke for at sikre, at medierne fortsat kan varetage deres opgave med at oplyse borgerne – både lokalt, regionalt og nationalt.

Overblik over trepartsaftalen: Den er endnu et vigtigt skridt på vejen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale. Den sikrer en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede lønmodtagere på det private arbejdsmarked. Aftalen er endnu et vigtigt skridt imod, at de økonomiske konsekvenser af COVID-19 begrænses mest muligt for både arbejdsgivere og medarbejdere.

Status på nødhjælp til virksomheder og gældende regler for arbejdsgivere: Gode første skridt, men flere instrumenter vil skulle i brug

Hos Danske Medier følger vi løbende udviklingen for vores medlemmer og er opmærksomme på, at mange allerede i en periode har været ramt af markante økonomiske tab som følge af faldende annonceindtægter. Danske Medier hæfter sig for nuværende ved, at der også fra regeringens side bliver udtrykt forståelse af, at flere instrumenter vil skulle i brug.