Lønkompensation

Der er nu åbnet op for ansøgninger om midlertidig lønkompensation på virksomhedsguiden.dk

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 14. marts 2020 indgået en trepartsaftale om midlertidig
lønkompensation for fyringstruede lønmodtagere. Aftalen er efterfølgende suppleret med en aftale af 19.
marts 2020.

Lønkompensationsordningen gælder for lønmodtagere i alle private virksomheder (herunder foreninger,
fonde og selvejende institutioner, hvis de kan kategoriseres som private), herunder ikkeoverenskomstdækkede virksomheder, der er ekstraordinært hårdt ramt af COVID-19.

Herunder har vi samlet svar på nogle af de hyppigste spørgsmål til lønkompensations ordningen:

Fra hvornår og hvor længe kan I gøre brug af kompensationsordningen?

Den midlertidige kompensationsordning er gældende i perioden fra og med den 9. marts 2020 og frem til
og med den 8. juli 2020. Ordningen kan anvendes pr. dags dato (den 20. marts 2020) og med
tilbagevirkende kraft til fra og med den 9. marts 2020.

I kan som virksomhed maksimalt være omfattet af ordningen i 3 måneder.

Hvor stor en del af jeres ansattes løn kompenserer staten jer for?

Medarbejderne hjemsendes med fuld løn fra virksomheden.

Månedslønnede medarbejdere kompenseres med 75 % af den pågældende lønmodtagers løn, dog
maksimalt 30.000 kr. pr. måned for en fuldtidsansat.

Timelønnede medarbejdere kompenseres med 90 % af den pågældende lønmodtagers løn, dog maksimalt
30.000 kr. pr. måned for en fuldtidsansat.

Det er virksomhedens samlede, månedlige lønudgifter til lønmodtageren, som kompensationsbeløbet
beregnes på baggrund af.

Hvilke betingelser skal I opfylde for at søge kompensation?

  • I skal som virksomhed stå over for at skulle varsle afskedigelser af minimum 30 % af den samlede medarbejderstab eller mere end 50 af de ansatte. Har du kun én ansat, svarer det til 100 % af medarbejderstaben, og du er derfor omfattet af ordningen. Som virksomhedsejer uden ansatte i
   virksomheden er du ikke selv omfattet af ordningen, også selv om du får løn fra virksomheden.
   Antallet af medarbejdere i virksomheden ses under ét på CVR-nummer-niveau, uanset jeres virksomhed er
   spredt ud over flere arbejdssteder (P-numre).
  • Virksomheden må ikke samtidig anvende andre muligheder og ordninger for hjemsendelse uden løn. Til
   gengæld kan I som virksomhed godt bruge ordningen, selvom I ikke har en overenskomstmæssig ret til at
   hjemsende medarbejdere uden løn.
  • I skal betale fuld løn til medarbejderen i kompensationsperioden.
  • Medarbejderen må ikke arbejde under hjemsendelsen.
  • Medarbejderen skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt 5 dage i tilknytning til
   kompensationsperioden. Hvis medarbejderen ikke har ferie eller afspadsering mv. til gode, kan denne
   anvende feriedage opsparet i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019, der tildeles 1. maj 2020. Ellers
   skal medarbejderen holde tjenestefri uden løn eller anvende dage fra det nye ferieår. Virksomheden kan
   ikke modtage lønkompensation for disse dage.
  • Man må som virksomhed ikke foretage afskedigelser som følge af økonomiske årsager i
   hjemsendelsesperioden. Dette gælder hele virksomheden, og dermed ikke kun de hjemsendte
   medarbejdere.
  • Hvis virksomheden er omfattet af lønkompensationsordningen, og virksomhedens forhold forværres,
   hvormed virksomheden har brug for yderligere hjemsendelse af medarbejdere og lønkompensation, kan
   virksomheden ansøge om, at yderligere medarbejdere omfattes af ordningen.
  • Virksomheden kan ikke få dækket samme omkostninger fra flere forskellige støtteordninger indført som
   følge af COVID-19.

Hvordan og hvornår kan jeg ansøge?

Erhvervsministeriet forventer at åbne for ansøgninger i uge 13. Ansøgning om lønkompensation vil foregå
digitalt, og alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.

Du kan læse mere om ordningen på virksomhedsguiden.dk.

Har du spørgsmål til lønkompensationsordningen, kontakte da Danske Medier eller Danske Mediers
Arbejdsgiverforening for rådgivning.

Herunder kan du se den fulde aftale om lønkompensation på det private arbejdsmarked og læse om muligheden for at kombinere lønkompensation med aftaler om lønnedgang.

5760406-513
Tilbage
Overblik over trepartsaftalen: Den er endnu et vigtigt skridt på vejen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale. Den sikrer en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede lønmodtagere på det private arbejdsmarked. Aftalen er endnu et vigtigt skridt imod, at de økonomiske konsekvenser af COVID-19 begrænses mest muligt for både arbejdsgivere og medarbejdere.

Status på nødhjælp til virksomheder og gældende regler for arbejdsgivere: Gode første skridt, men flere instrumenter vil skulle i brug

Hos Danske Medier følger vi løbende udviklingen for vores medlemmer og er opmærksomme på, at mange allerede i en periode har været ramt af markante økonomiske tab som følge af faldende annonceindtægter. Danske Medier hæfter sig for nuværende ved, at der også fra regeringens side bliver udtrykt forståelse af, at flere instrumenter vil skulle i brug.