Formålet med demokratistøtten er at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat.

Herunder har vi samlet nogle af de hyppigst stillede spørgsmål vedr. demokratistøtte. Har du spørgsmål til demokratistøtte, kontakt vores fagmedarbejder på området. Find kontaktoplysninger nedenfor.

Redaktionel produktionsstøtte

Redaktionel produktionsstøtte kan søges af trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier. Nyhedsmediet skal have et indhold, der er redigeret til et dansk publikum og som består af beskrivelser af danske samfundsforhold eller har et dansk perspektiv på udenlandske begivenheder

Ved trykte nyhedsmedier forstås dagblade, dagbladslignende publikationer, fagblade eller lignende. Ved skrevne internetbaserede nyhedsmedier forstås internetmedier, hvis indhold primært består af tekstindhold på eksempelvis web, tablet eller mobil. Levende billeder og lyd kan indgå i mindre omfang, hvis det understøtter tekstindholdet.

Læs de nuværende betingelser for at modtage redaktionel produktionsstøtte.

I medieaftalen fra juni 2018 er aftalt en række ændringer i den redaktionelle produktionsstøtte. De blev ikke vedtaget før folketingsvalget, og det flertal, der stod bag aftalen, er væk efter valget. Det er derfor uklart, om der gennemføres ændringer med virkning fra 2020. Aftalen indebærer bl.a., at lokale ugeaviser også vil modtage produktionsstøtte.

Ansøgningsfrist for redaktionel produktionsstøtte er 1. oktober kl. 12.00, men fristen kan blive udsat afhængig af, om der sker ændringer fra 2020.

Innovationsstøtte

Der er ydes tilskud til etablering af nyhedsmedier og udvikling af nyhedsmedier fra innovationspuljen på 20 mio. kr.

Udviklingsstøtte kan søges af virksomheder, der ønsker at udvikle et eksisterende, selvstændigt nyhedsmedie med henblik på at fastholde, forbedre eller udvikle produktion og formidling af det redaktionelle indhold eller at gennemføre en omstilling til ny teknologi eller infrastruktur.

Læs mere om udviklingsstøtten.

Etableringsstøtte

Etableringsstøtte kan søges til etablering af et nyhedsmedie, der skal have et indhold, der er redigeret til et dansk publikum, og som består af beskrivelser af danske samfundsforhold eller har et dansk perspektiv på udenlandske begivenheder.

Læs mere om etableringsstøtten.

Ansøgningsfrister for innovationspuljerne: Der er to årlige ansøgningsfrister – i januar og august. Den endelige ansøgningsfrist er 22. august 2019 kl. 12.00.

Saneringsstøtte

Medienævnet kan bevilge saneringsstøtte til et nyhedsmedie, hvis støtten kan forhindre en umiddelbart forestående lukning og medvirke til at sikre nyhedsmediets videreførelse.

Trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier, som er kriseramte, kan søge saneringsstøtte.

Læs mere her. Der kan ansøges hele året.

Bladpuljen

Bladpuljen yder distributionstilskud til ideelle blade og tidsskrifter, herunder foreningsblade.

Tilskuddets formål er at bidrage til demokratisk debat samt kulturel og samfundsmæssig oplysning og fremme af foreningslivet.

Bladpuljen yder tilskud til distribution af visse periodiske blade og tidsskrifter, der udkommer mindst to gange årligt. Tilskud kan ydes, hvis bladets indhold er

 • af almennyttig eller humanitær karakter, eller
 • inden for områderne kultur, undervisning, idræt, miljø og religion

Læs mere om bladpuljen her.

Ansøgningsfrist for 2020 er i december 2019. Præcis ansøgningstidspunkt er ikke offentliggjort endnu.

Danske Medier om demokratistøtte

Danske Mediers bestyrelse vedtog i oktober 2018 følgende hovedprincipper for demokratistøtte:

 • Støtten er en demokratistøtte, som gives for at sikre en sådan bredde i medieudbuddet, at borgerne får et mangfoldigt medieudbud, som både kan være fremmende for debatten, kan se magthaverne efter, og som kan bidrage til folkeoplysningen både lokalt, regionalt og på landsplan.
 • Støtten skal udformes som generel støtte efter objektive kriterier og ikke som støtte til enkelte redaktionelle projekter, så smagsdommeri undgås.
 • Udvidelsen af støtten i forhold til medieaftalen af 29. juni 2018 skal ske ved tilbageførsel af midler eller midler fra public service-puljen – og ikke ved en omfordeling.
 • Danske Medier opfatter moms som en skat på det frie ord, og vil derfor arbejde for, at der indføres digital nulmoms for alle digitale medier

 

Konklusionen for grundlaget for Danske Mediers arbejde med demokratistøtte

 • Demokratistøtten tager udgangspunkt i medieaftalen fra 29. juni 2018.
 • Foreningen skal arbejde for digital nulmoms for alle digitale udgivelser, da moms er en skat på det frie ord. Danske Medier vil arbejde for, at den digitale moms kommer til at omfatte alle digitale udgivelser omfattet af Medieansvarsloven, og som producerer selvstændigt redaktionelt indhold.
 • Foreningen skal på kort sigt arbejde for, at medier omfattet af det nuværende ejerskabs-kriterium får fuld støtte og ikke halv støtte, og skal på lang sigt arbejde for, at medier med en fri og uafhængig redaktion kan få del i støtten uanset ejerskabsforhold. Bestyrelsen skal arbejde med at definere disse kriterier nærmere.
 • Foreningen skal arbejde for en ændring af breddekriteriet således, at de grupper, der i den nye medieaftale falder udenfor mulighederne for at få støtte, atter får muligheder for demokratistøtte. Demokratistøtten bør ydes til de nyhedsmedier, der har almen interesse for den danske befolkning.
 • Foreningen skal arbejde for støtte til redaktionelle udgifter for lokale radioer, der har selvstændigt bearbejdet redaktionelt indhold. Dette søges finansieret via public service-puljen.
 • Konsekvensen af ovenstående er en større demokratistøtte end i forhold til medieaftalen. Udvidelsen af støtten i forhold til medieaftalen af 29. juni 2018 skal ske ved tilbageførsel af midler eller midler fra public service-puljen – og ikke ved en omfordeling.