under construction
 

Her får du svar på de oftest stillede spørgsmål, som vi modtager i forbindelse med ansættelser. Du er som medlem altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til en konkret sag.

Hvad må du som arbejdsgiver ikke skrive i et stillingsopslag?

Det følger af ligebehandlingsloven, at du som udgangspunkt ikke må annoncere efter medarbejdere af et bestemt køn. Du er ligeledes efter forskelsbehandlingsloven afskåret fra at annoncere efter medarbejdere ud fra følgende kriterier;

 • aldersgruppe
 • social baggrund
 • etnisk oprindelse
 • seksuel orientering
 • politisk overbevisning

Sprogkrav kan i visse tilfælde anerkendes, men vi anbefaler generelt, at man anvender disse med forsigtighed.

Hvad må du som arbejdsgiver ikke spørge om til ansættelsessamtalen?

Du skal være opmærksom på, at du risikerer at betale en godtgørelse, hvis du spørger ind til de forkerte ting under ansættelsessamtalen. Lovgivningen og overenskomster indeholder regler om, hvilke karakteristika du ikke må spørge til og tillægge vægt ved samtalen. Du skal derfor undgå spørgsmål vedrørende;

 • Race
 • Hudfarve
 • religion eller tro
 • politisk anskuelse
 • seksuel orientering
 • alder
 • handicap
 • national-, social-, eller etnisk oprindelse.

Derudover må du ikke spørge ind til ansøgerens generelle helbredstilstand eller tillægge ansøgerens graviditet, eller ønske herom, vægt i forbindelse med udvælgelsen.

 

Hvad er jeg som arbejdsgiver forpligtet til at oplyse medarbejderen om i ansættelseskontrakten?

Medarbejderen har krav på at blive oplyst om alle væsentlige vilkår af betydning for dennes ansættelsesforhold. Dette omfatter som minimum:

 • Identitet – navn og adresse på medarbejderen og arbejdsgiveren
 • Arbejdsstedets beliggenhed
 • Stillingsbeskrivelse – en beskrivelse af det arbejde der skal udføres eller en angivelse af titel, rang, stilling eller jobkategori
 • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 • Ansættelsesforholdets forventede varighed, såfremt der er tale om en tidsbegrænset ansættelse.
 • Rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie
 • Opsigelsesvarsel
 • Lønoplysninger
 • Arbejdstid
 • Overenskomster eller andre aftaler, der har betydning for reguleringen af ansættelsesforholdet.
Hvordan ved jeg, hvilke medarbejdere, der er er omfattet af hvilke overenskomster?

Overenskomsterne er ofte inddelt efter medarbejderens fag- eller erhvervsområde. Hos DMA vil vi kunne hjælpe med at henvise til de konkrete overenskomster, som du skal være opmærksom på for netop de medarbejdere, du har ansat. (LINK TIL OVERENSKOMSTER)

Danske Medier

Pia Rude Truelsen
Overenskomstchef, advokat (L)

prt@mediearbejdsgiverne.dk
Mobil: 21 37 10 52
Dir. nr.: 33 97 42 50