Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion som følge af covid-19 (suspension af arbejdsgiverperiode)

Regeringen fremsatte d. 13. marts 2020 et lovforslag om udvidet ret til refusion som følge af covid-19. Lovforslaget er nu vedtaget og trådte i kraft 18. marts 2020.

Der er tale om en række ændringer til den eksisterende sygedagpengelov, der skal være gældende i en tidsbegrænset periode frem til 1. januar 2021. Der er tale om en begunstigende regel, som indføres med tilbagevirkende kraft fra 27. februar 2020, hvor det første tilfælde af covid-19 blev konstateret i Danmark.

  • Lovændringens anvendelsesområde

Med lovændringen sikres arbejdsgiver en ret til refusion for sygedagpenge fra kommunen allerede fra første dag i de tilfælde, hvor medarbejderen er uarbejdsdygtig som følge af covid-19. Dermed er der ikke – som tilfældet er i dag – en arbejdsgiverperiode på 30 dage. Lovændringen medfører desuden en udvidet adgang til sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende i samme periode.

Som følge af, at myndighederne er overgået fra en inddæmningsteori, og vi derfor ikke kan forvente at alle vil blive testet, må vurderingen af, om vedkommendes sygdom skyldes smitte med covid-19 bero på et kvalificeret skøn hos den enkelte medarbejder. Af vejledningen fremgår følgende:

”Der vil ikke kunne ske en konstatering af covid-19 af alle smittede. Sygemeldte, som har en realistisk formodning om, at deres sygefravær skyldes smitte med covid-19, vil ligeledes regnes for at være uarbejdsdygtige efter § 7”.

Lovændringen indebærer imidlertid også en adgang for refusion til arbejdsgiver i de tilfælde, hvor medarbejderen ”ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med covid-19.”

Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår: ”Det er således en betingelse, at der er tale om, at lønmodtageren tilhører en af de grupper, hvor sundhedsmyndighederne anbefaler hjemmeophold på grund af covid-19. Det kan f.eks. være på grund af rejse i bestemte områder, hvor sundhedsmyndighederne i en periode anbefalede hjemmeophold, eller personen har opholdt sig på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt. Bestemmelsen er ikke opfyldt, hvis arbejdsgiver f.eks. sender lønmodtageren hjem på grund af svigtende ordretilgang, eller vælger at sende sine ansatte hjem, fordi arbejdsgiver selv mener, at der er tale om smittefare.”

Af vejledningen fremgår følgende: ”Det kan f.eks. være på grund af rejse i bestemte områder, hvor sundhedsmyndighederne i en periode anbefalede hjemmeophold (”røde zoner”), eller personen har opholdt sig på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt, hvor sundhedsmyndighederne efterfølgende på grund af konkret smittefare har oplyst, at de bør blive hjemme i en periode efter besøget. Det omfatter med andre ord personer, der antages at have haft kontakt til en anden person smittet med covid-19, og som sundhedsmyndighederne derefter som en sundhedsfaglig foranstaltning anbefaler a blive hjemme, så de ikke smitter andre.”

Det fremgår desuden af de generelle bemærkninger til lovforslaget, at der skal være tale om en situation, hvor medarbejderen ikke kan varetage sit arbejde heller ikke ved at arbejde hjemme. Kan medarbejderen arbejde hjemme helt eller delvist vil refusionen helt eller delvist bortfalde. Det er i øvrigt en betingelse, at medarbejderen opfylder de sædvanlige krav for at have ret til dagpenge fra kommunen.

  • Ansøgning via Nemrefusion

Arbejdsgiveren skal anvende det almindelige indberetningssystem Nemrefusion i forbindelse med anmodning om refusion for covid-19. Arbejdsgiveren skal angive ”anden årsag” og med fritekst anføre, at anmodningen hidrører covid-19.

På baggrund af disse oplysninger vil medarbejderen fra kommunen modtage et underretningsbrev om arbejdsgiverens anmodning. Medarbejderen har pligt til at oplyse, hvis vedkommende ikke er enig i de oplysninger, arbejdsgiveren har oplyst.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at behandlingen af oplysningerne om covid-19 fra arbejdsgiver og myndighedernes side kan ske med henvisning til databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

5760406-513
Tilbage
Danske Medier appellerer om midlertidig hjælpepakke for at sikre, at medierne ikke bukker under, mens de løfter den vigtigste oplysningsopgave i årtier

De danske medier er som mange andre brancher stærkt udfordrede af coronakrisen. For flere medier risikerer de faldende annonceindtægter at få dramatiske og permanente økonomiske konsekvenser. Derfor appellerer branchen til regeringen om en midlertidig hjælpepakke for at sikre, at medierne fortsat kan varetage deres opgave med at oplyse borgerne – både lokalt, regionalt og nationalt.

Overblik over trepartsaftalen: Den er endnu et vigtigt skridt på vejen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale. Den sikrer en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede lønmodtagere på det private arbejdsmarked. Aftalen er endnu et vigtigt skridt imod, at de økonomiske konsekvenser af COVID-19 begrænses mest muligt for både arbejdsgivere og medarbejdere.

Status på nødhjælp til virksomheder og gældende regler for arbejdsgivere: Gode første skridt, men flere instrumenter vil skulle i brug

Hos Danske Medier følger vi løbende udviklingen for vores medlemmer og er opmærksomme på, at mange allerede i en periode har været ramt af markante økonomiske tab som følge af faldende annonceindtægter. Danske Medier hæfter sig for nuværende ved, at der også fra regeringens side bliver udtrykt forståelse af, at flere instrumenter vil skulle i brug.