Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed – sagsnummer 2018/006599

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed – sagsnummer 2018/006599

Pr. mail

Forsvarsministeriet
Holmens Kanal 9
1060 København K

30. januar

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed – sagsnummer 2018/006599

Danske Medier ønsker hermed at fremkomme med bemærkninger til Forsvarsministeriets høring over det ovenfor nævnte lovudkast.

Indledningsvist bemærkes, at Danske Medier som præmis for lovudkastet anerkender, at der er en høj cybertrussel mod Danmark, og at trusselsbilledet til stadighed forandres. Derfor har foreningen heller ikke bemærkninger til det overordnede behov for at justere lovgrundlaget for Center for Cybersikkerhed (CFCS) under Forsvarets Efterretningstjeneste.

Danske Medier finder imidlertid anledning til at kommentere enkelte elementer i forslaget, herunder navnlig udformningen af den nye § 3 om CFCS’ netsikkerhedstjeneste.

Ad § 3

Det er magtpåliggende for Danske Medier, at private medievirksomheder i Danmark ikke under nogen omstændigheder kan tvinges til at underlægge sig et system under en efterretningstjeneste, hvorved man – uden retskendelse – kan behandle virksomhedernes data, herunder indholdet af den kommunikation, der transmitteres.

En sådan ordning vil bringe mediernes muligheder for at producere fri og uafhængig journalistik i fare og være ødelæggende for omverdenens tillid til, at medierne er i stand til at beskytte deres kilder. Dette vil samtidig være i strid med artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Der henvises i øvrigt til Europarådets Parlamentariske Forsamlings rekommandation 1950 (2011) om beskyttelsen af journalisters kilder, der i punkt 12 direkte adresserer offentlige myndigheders indgreb i journalisters korrespondance m.v. Derfor er foreningen selvsagt meget optaget af, hvilke virksomheder, der efter lovudkastet kan blive tilsluttet CFCS’ netsikkerhedstjeneste og under hvilke betingelser.

Danske Medier konstaterer, at lovudkastets § 3, stk. 3, muliggør, at virksomheder, der har ”samfundsvigtig karakter” – ligesom efter den gældende CFCS-lov – efter anmodning kan blive tilsluttet netsikkerhedstjenesten. Foreningen har ikke indvendinger mod denne mulighed for virksomheder, selvom den ifølge bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser omfatter medier. Det fremgår således, at der ved samfundsvigtige funktioner  forstås ”funktioner, som er særligt vigtige for samfundets og demokratiets opretholdelse og sikkerhed samt borgernes tryghed”, herunder blandt andet medier.

Danske Medier noterer, at der i tillæg til muligheden for virksomheder for frivillig tilslutning til netsikkerhedstjenesten i § 3, stk. 3, endvidere ønskes indført en mulighed for, at CFCS kan påbyde virksomheder, der har ”særligt samfundsvigtig karakter”, at blive tilsluttet netsikkerhedstjenesten, jf. § 3, stk. 4. Foreningen finder det meget vidtgående og principielt stærkt betænkeligt, at der ved lov indføres en mulighed for tvangsovervågning af private virksomheder. Danske Medier konstaterer i øvrigt, at de i lovbemærkningerne nævnte kriterier for, hvornår en virksomhed kan anses for at have særligt samfundsvigtig karakter, ikke umiddelbart omfatter virksomheder, der udgiver massemedier. Foreninger finder imidlertid, at det bør fremhæves explicit i bemærkningerne, at bestemmelsen ikke kan anvendes på virksomheder, hvis hovedformål er at udgive massemedier omfattet af medieansvarslovens § 1.

Ad kapitel 4

Danske Medier mener, at der i tillæg til den oven for foreslåede udelukkelse af at anvende § 3, stk. 4, på medievirksomheder bør indsættes en reference i kapitel 4 til retsplejelovens §§ 169172 om vidnefritagelse m.v. Det bør således tydeliggøres, at CFCS ikke kan behandle data fra virksomheder, der er tilsluttet netsikkerhedstjenesten, hvis der derved vil fremkomme oplysninger om forhold, som ikke kan gøres til genstand for vidneforklaring i retten.

Det bemærkes, at lovudkastets forslag til kapitel 4 a om edition i § 7, stk. 2, netop indeholder en reference til retsplejelovens §§ 169-172.

Danske Medier står naturligvis til rådighed, såfremt ovenstående bemærkninger ønskes uddybet. Henvendelser herom kan rettes til chefjurist Holger Rosendal på telefon 3397 4000 eller email hrd@danskemedier.dk.

Med venlig hilsen
Danske Medier

Morten Langager
Adm. direktør

Download som PDF

Læs også

Executive Assistant til Danske Medier

Er du passioneret for ledelses- og forandringsprocesser? Har du lyst til at blive en del af en organisation i udvikling midt i den politiske samtale i Danmark? Har du flair for koordinering og processtyring? Så kunne jobbet som executive assistant til den adm. direktør i Danske Medier måske være et næste skridt i din karriere.

Danske Mediers høringssvar til ny dansk frekvensstrategi

Danske Medier har med interesse konstateret, den igangværende høring om udkast til ny dansk frekvens strategi. Danske Medier undrer sig over, at foreningen ikke er på høringslisten, men går ud fra at foreningens bemærkninger vil blive inddraget i det videre arbejde.

Da norsk lokalmedie ignorerede antallet af klik, strømmede abonnenterne til

Da Janne Rygh og hendes kolleger begyndte det analysearbejde, som i første omgang endte med 12.000 kategoriserede – og manuelt indtastede – artikler i et excel-ark, havde Amedia næsten ingen rent digitale abonnenter. Tværtimod var de loyale læsere næsten alle sammen bundet op på printavisen. I dag, otte år senere, er halvdelen af abonnenterne rent digitale.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev