Om Danske Medier Arbejdsgiver

Danske Medier Arbejdsgiver har til formål at varetage medlemsvirksomhedernes interesser i alle forhold, der berører deres ansatte. Vi er en af de 14 arbejdsgiverorganisationer samlet i hovedorganisationen Dansk Arbejdsgiverforening, og Danske Medier Arbejdsgiver forhandler overenskomsterne med alle dagbladenes personalegrupper.

Økonomisk uafhængige medievirksomheder er betingelsen for at levere uafhængig formidling. Derfor har vi også en aktiv rolle i medievirksomhedernes hverdag, hvor vi rådgiver, støtter og servicerer den enkelte virksomheds ledelse og administration. I praksis fungerer vi som vores medlemmers højre hånd. Vi forhandler, vi rådgiver og leverer det juridiske bagland i alle de forhold, der er relevante for en medievirksomhed og dens kommercielle ytringsfrihed.

Bliv medlem

Som medlem af Danske Medier Arbejdsgiver har du adgang til advokater og jurister, der giver professionel juridisk rådgivning om alle forhold i relation til virksomhedens medarbejdere. Derudover giver vores tilknytning til Dansk Arbejdsgiverforening adgang til services på overenskomstområdet, advokatbistand i det arbejdsretlige system, gratis adgang til detaljeret løn-og sygefraværsstatistik, adgang til feriekortordningen samt mulighed for konfliktunderstøttelse.

Som medlem Danske Medier Arbejdsgiver får din virksomhed en kompetent og engageret sparringspartner, når det gælder personale- og erhvervsjura, overenskomster, arbejdsmiljø, uddannelse og HR. Du får rådgivning inden for alle overenskomstområder, hjælp til forhandling af lokale aftaler og indgåelse af overenskomster. Vores advokater sikrer dig kompetent retshjælp i sager på ansættelses- og overenskomstområdet ved de civile domstole og i det fagretlige system.

Danske Medier Arbejdsgiver er jeres sparringspartner med fokus på det ansættelsesretlige område og varetagelse af de daglige udfordringer i forretningen.

Som medlem i Danske Medier Arbejdsgiver får du blandt andet: 

  • Specialiseret juridisk rådgivning
  • Dækning af DA
  • Adgang til administrative services
  • Advokatbistand i det arbejdsretlige system
  • Medlemsorienteringer
  • Løn-og sygefraværsstatistik
  • Adgang til feriekortordningen
  • Mulighed for konfliktunderstøttelse
  • Stærke netværk

Kontingent og krav til optagelse

Hvem kan blive medlem?
Som medlemmer optager Danske medier Arbejdsgiver dagbladsvirksomheder og andre publicistiske medievirksomheder. Derudover optager vi også virksomheder, der er helt eller delvist ejet af medlemsvirksomheder, som hovedsageligt udfører opgaver for medlemsvirksomheder samt andre virksomheder med tilknytning til mediebranchen. 

Hvad er kravene for optagelse?
Medlemsvirksomheder er forpligtet til at overholde Danske Medier Arbejdsgivers vedtægter

Som medlem af Danske Medier Arbejdsgiver er du desuden omfattet af den arbejdsgiverpolitiske virksomhed, som DA er udtryk for. Derfor er du som medlem hos os forpligtet til at overholde de overenskomster om løn- og arbejdsforhold, der er indgået mellem Danske Medier Arbejdsgiver og Dansk Arbejdsgiverforening.

Som medlem skal du straks underrette Danske Medier Arbejdsgiver, hvis der fra de beskæftigedes side stilles krav til dig, der går ud over de rammer, der er fastsat i gældende overenskomster.

Kontingent
Som medlem betaler du et årskontingent til Danske Medier Arbejdsgiver og et årsbidrag til vores faglige hjælpefond. Kontingentet og bidraget beregnes som procentsatser af din virksomheds udbetalte lønsum i det forgående kalenderår. 

De kontingentpligtige lønsummer opgives hvert år inden 1. marts og beregnes i overensstemmelse med bestemmelserne i Danske Medier Arbejdsgivers vedtægter. 

Nyoptagne medlemmer betaler årskontingent og bidrag første gang for hele det kalenderkvartal, som optagelsen finder sted i. For nyopstartede virksomheder beregner vi kontingentet og bidraget på grundlag af lønsummen i det første fulde arbejdsår, hvor virksomheden er medlem.